Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 10 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ X

Otwieranie zegarów kontrolnych

1. Otwieranie zegarów kontrolnych odbywa się w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Komisję Zegarową w dniu zakończeniu trwania konkursu. Do otwierania należy dostarczyć wszystkie nastawione i uruchomione zaplombowane zegary. Zegary dostarcza się i otwiera na punktach wkładania gołebi, a jedynie w przypadkach losowych można otwierać zegary w innych punktach wkładań gołębi tego oddziału.
2. Wszystkie zegary kontrolne muszą być dostarczone Komisji Zegarowej najpóźniej na 10 minut przed dokonaniem końcowego kontrolnego odbicia, które odbywa się według obowiązującego czasu satelitarnego.
3. Na znak dany przez Przewodniczącego Komisji Zegarowej hodowcy dokonują końcowego odbicia zegara.
4. Komisje Zegarowe w przypadkach losowych mają obowiązek odebrać później dostarczone zegary, to jest dostarczone po odbiciu kontrolnym, ale przed zakończeniem prac Komisji Zegarowych.
5. Przewodniczący Komisji Zegarowej może zarządzić dodatkowe kontrolne odbicie po końcowym odbiciu zegara.
6. Dalsze postępowanie przy stosowaniu list startowo ? zegarowych :
a. hodowcy podchodzą do wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji Zegarowej członków tej Komisji z zegarem kontrolnym,
b. członkowie Komisji Zegarowej wykonują następujące czynności :
- sprawdzają nienaruszalność plomby,
- sprawdzają nienaruszalność szkieł zegara, mechanizmów jego zamykania oraz całość stanu zegara,
- hodowca dokonuje przeciągnięcia do oporu taśmy zegarowej,
- ostemplowują i podpisują listę startowo ? zegarową, każdą kartkę (nie stronę) oraz wpisują czas rzeczywisty odbicia zegara,
- przekazują zegar do zespołu odbierającego zegary,
- przy zegarach elektronicznych podanych w rozdziale VI pkt. 6e dokonują wydruku .
7. Hodowca ma prawo być obecny przy otwieraniu zegara, w którym są konstatowane jego gołębie.
8. Czynności zespołu odbierającego zegary :
a. po zdjęciu plomby i wyjęciu taśmy zegarowej zespół otwierający zegar powinien w pierwszej kolejności przeliczyć ilość odbić na taśmie i porównać ją z ilością obrączek wrzuconych do bębna (należy uwzględnić odbicia kontrolne), skreśla na taśmie ewentualne zgłoszone mylne odbicia,
b. autentyczność podpisów i pieczątki na taśmie zegarowej,
c. prawidłowość przedziurawienia taśmy oraz znaków szczególnych (w zegarach, które je posiadają) odbitych na taśmie przy zamykaniu i otwieraniu zegara,
d. nienaruszalność płytki celuloidowej przy tarczy zegara,
e. wyjmuje kolejno obrączki kontrolne z bębna zegara, wpisuje numery obrączek kontrolnych na taśmę zegarową :
- kolor i serię obrączek kontrolnych wpisuje się na taśmie zegarowej przy pierwszym odbiciu rozpoczynającym konstatowanie gołębi,
f. odczytuje faktyczny czas odbicia z taśmy zegarowej, wpisuje go na taśmie zegarowej,
g. numeruje kolejność obrączek kontrolnych na taśmie zegarowej,
h. wpisuje na taśmie zegarowej czas ostatniego odbicia zegara,
i. opisuje taśmę zegarową datą i miejscowością lotu, składa czytelne podpisy na taśmie zegarowej i przekazuje Komisji Zegarowej,
j. w zegarze Benzing CC - wyjmuje kolejno obrączki kontrolne i wpisuje do zegara. Następnie wykonuje wydruk taśmy zegarowej, którą opisuje (jak w punkcie - i),
k. Komisja Zegarowa po sprawdzeniu taśmy zegarowej przekazuje ją ponownie zespołowi odbierającemu wraz z listą startowo-zegarową,
l. zespół odbierający na listę startowo-zegarową kolejno - zgodnie z danymi z taśmy zegarowej - wpisuje czas i numer odbicia przy odpowiedniej obrączce kontrolnej, faktyczny czas odbicia kontrolnego zegara, wykreśla rubryki czasu przylotu przy gołębiach nie konstatowanych, przy zegarach Benzing CC wpisuje numer kodu, składa 2 czytelne podpisy i przekazuje Komisji Zegarowej.
9. Stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności w zapisach lub nieprawidłowości w zegarze zespół odbierający zegar przekazuje natychmiast przewodniczącemu Komisji Zegarowej.
10. Przewodniczący Komisji Zegarowej wraz z członkami Komisji ma obowiązek na miejscu podjąć decyzję o skreśleniu na liście danego gołębia lub unieważnić cały zegar.
11. Unieważnia się zegar w przypadku :
a. jeżeli dyferencja zegara wynosi powyżej 5 min. na dobę,
b. jeżeli zostanie zerwana taśma zegarowa,
c. braku możliwości dokonania kontrolnych odbić ,
d. dziurka kontrolna przy końcowym odbiciu jest przed tarczą końcowego odbicia,
e. z uwagi na brak możliwości odczytania taśmy,
f. brak dziurek kontrolnych na taśmie zegarowej,
g. jeżeli znak kontrolny na taśmie zegarowej zmieni dystans w stosunku do wskazówki,
h. jeżeli ilość obrączek w bębnie zegara nie jest zgodna z ilością odbić na taśmie zegarowej, a fakt ten nie był zgłoszony Przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Zegarowej przed odbiorem zegarów.
12. Ewentualne spory w tych sprawach rozstrzyga natychmiast Oddziałowa Komisja Zegarowa wraz z Zarządem Oddziału a jej decyzje są ostateczne, jeżeli są zgodne z niniejszym Regulaminem.
13. W każdym przypadku unieważnienia zegara Oddziałowa Komisja Zegarowa sporządza na tę okoliczność protokół a materiał źródłowy zabezpiecza w aktach Oddziału.
14. Przypadki określone w pkt. 11 litery f, g, winne być kierowane przez Zarząd Oddziału do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński.
15. W celu zabezpieczenia prawidłowego i dokładnego odbioru zegarów, uniknięcia pomyłek i zmniejszenia ewentualnych reklamacji po ukazaniu się listy konkursowej, przewodniczący Oddziałowej Komisji Zegarowej powinien powołać każdorazowo przy odbiorze zegarów zespół kontrolny składający się z członków Oddziałowej Komisji Zegarowej oraz hodowców dobrze znających zagadnienie i odznaczających się wysokim poziomem moralnym, którego zadaniem jest odbierać kolejno od poszczególnych zespołów odbierających zegary, wypełnione listy startowo - zegarowe oraz taśmy zegarowe celem sprawdzenia :
a. prawidłowość odczytów odbić zegara na taśmie i naniesienia do odpowiedniej pozycji listy startowo - zegarowej,
b. prawidłowość odczytu czasu końcowego i naniesienie go na listę startowo ? zegarową,
c. właściwe położenie znaków kontrolnych zegara na taśmie,
d. właściwe opisanie, ostemplowanie i podpisanie listy startowo - zegarowej na każdej kartce oraz taśm zegarowych,
e. wykreślenie rubryk czasu przylotu przy gołębiach nie konstatowanych,
f. po wykonaniu ww. czynności hodowca winien sprawdzić własną taśmę i listę startowo - zegarową. Po sprawdzeniu składa podpis, którym potwierdza zgodność danych.
16. Po ukończeniu prac wszystkich zespołów odbierających zegary i Zespołu Kontrolującego Oddziałowa Komisja Zegarowa zbiera cały materiał, segreguje go, spisuje protokół w dwóch egzemplarzach, w którym winne się znaleźć następujące dane:
a. ilość list startowo - zegarowych,
b. ilość list startowo - zegarowych odrzuconych - nie wchodzących do konkursu z podaniem przyczyny,
c. ilość gołębi odrzuconych z zaznaczeniem hodowcy i przyczyny,
d. czas wypuszczenia gołębi z podaniem współrzędnych geograficznych miejsca wypuszczenia,
e. ewentualnie inne niezbędne dane do sporządzenia listy konkursowej. Po podpisaniu protokołu przez członków Oddziałowej Komisji Zegarowej cały materiał wraz z załączoną kopią protokołu po zaplombowaniu przesyła do rachmistrza Oddziału.
17. Taśmy zegarowe, potwierdzenie odlotu i oryginał protokołu odbioru zegarów winien być zabezpieczony przez Zarząd Oddziału.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"