Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 8 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VIII

Nastawianie zegarów

1. Czas oraz miejsca zamykania i otwierania zegarów wyznacza Oddziałowa Komisja Zegarowa w porozumieniu z Zarządem Oddziału.
2. Wszystkie zegary kontrolne muszą być dostarczone Komisji Zegarowej gotowe do zamknięcia z nastawionym czasem wyznaczonym do pierwszego odbicia (rozruchu zegarów). Na taśmie zegarowej hodowca ma obowiązek wpisać swoje imię i nazwisko, datę, miejscowość lotu. Nie dotyczy to posiadaczy zegarów elektronicznych z drukarkami.
3. Oddziałowa Komisja Zegarowa może wyznaczyć więcej niż jeden czas pierwszego odbicia zegarów (rozruchu) wg czasu satelitarnego.
4. Zegary należy dostarczyć Komisji Zegarowej, co najmniej na pół godziny przed wspólnym kontrolnym odbiciem w celu umożliwienia dokonywania wszystkich czynności przewidzianych dla prawidłowego zamknięcia zegara.
5. W celu prawidłowego zamknięcia zegara przewodniczący Komisji Zegarowej względnie jej członek w obecności właściciela zegara ma obowiązek dokonania następujących czynności :
a. sprawdzić stan szkieł i płytki celuloidowej, przy czym szkiełka winne być numerowane względnie od wewnątrz oznakowane,
b. sprawdzić prawidłowe ustawienie wskazówek zegara, datownik danego zegara musi być ustawiony na pełny ostatni dzień tarczy danego typu zegara,
c. sprawdzić prawidłowe założenie bębenka, przy czym po zamknięciu zegara widoczny winien być właściwy dla danej konstrukcji zegara otwór startowy,
d. sprawdzić czy na właściwe rolki została założona taśma (w zegarach Benzing - dwutaśmowe, taśma winna być założona na wewnętrznych zabezpieczonych wałkach),
e. zwrócić uwagę na dziurkacz taśmy zegarowej, na ewentualne niedopuszczalne obracanie się bębenka bez odbijania zegara kluczem oraz całość stanu zegara tj. solidność dna zegara, zamknięć ryglowych itp.,
f. złożyć dwa podpisy na założonej taśmie zegarowej oraz ostemplować taśmę zegarową pieczątką Oddziałowej Komisji Zegarowej,
g. zamknąć zegar i założyć plombę,
h. po zawieszeniu plomby na zegarze właściciel zegara nie ma już do niego dostępu do chwili, kiedy przewodniczący Oddziałowej Komisji Zegarowej zarządzi wspólne pierwsze odbicie zegarów (rozruch),
i. rozruch zegara musi nastąpić najpóźniej w przeddzień lotu.
6. Na sygnał dany przez przewodniczącego Komisji Zegarowej według czasu satelitarnego następuje wspólne pierwsze odbicie zegarów (rozruch). Odbicia tego dokonują posiadacze zegarów.
7. Następnie należy :
a. sprawdzić czy czas odbity na taśmie zegarowej zgadza się ze wskazówkami zegara,
b. sprawdzić czy zegar posiada właściwy dla konstrukcji zegara otwór dla konstatowania pierwszego gołębia,
c. zacisnąć plombownicą zawieszoną plombę,
d. dokonać indywidualnego kontrolnego odbicia zegara,
e. sporządzić protokół zamknięcia zegarów określając :
- nazwisko i imię właściciela zegara
- markę i numer zegara
- dzień i datę nastawienia zegara
- numer otworu w bębenku dla konstatowania pierwszego gołębia
Protokół musi być podpisany, przez co najmniej dwóch członków Komisji.
8. Zegary, które z jakichkolwiek przyczyn po kontrolnym odbiciu nie zostały wprowadzone w ruch, Komisja Zegarowa odkłada i wyznacza nowy czas pierwszego odbicia zegara z powtórzeniem czynności określonych w pkt. 5, 6 i 7 niniejszego rozdziału.
9. Zegary nie odpowiadające wymogom niniejszego "Regulaminu" jak również zegary osób nie stosujących się do niniejszego "Regulaminu" nie mogą być dopuszczone do konstatowania.
10. Decyzję o niedopuszczeniu zegara do konstatowania podejmuje Komisja Zegarowa i jest ona ostateczna.
11. Po rozdaniu zaplombowanych zegarów ich właściciele zobowiązani są przed opuszczeniem lokum sprawdzić, czy zegar został prawidłowo zaplombowany i jest w ruchu, gdyż późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"