Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 5 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ V

Wkładanie gołębi

1. Punkt lub punkty wkładania gołębi w oddziale ustala Zarząd Oddziału.
2.
a. W oddziałach, w których rozrzut hodowców jest duży dopuszcza się utworzenie dodatkowych punktów wkładania gołębi pod warunkiem, że na danym punkcie będzie wkładało i nastawiało zegary minimum 12 hodowców i 100 sztuk gołębi. Tandemy liczy się jako jeden hodowca. Tandem tworzą dwaj lub więcej hodowców, którzy hodują gołębie w gołębniku względnie gołębnikach położonych na jednej parceli lub jednej działce w kompleksie ogródków działkowych. Warunkiem funkcjonowania tandemu jest przynależność wszystkich jego członków do PZHGP, indywidualne opłacanie składek członkowskich oraz składanie jednego spisu gołębi. Koszty organizacji lotów opłacane są według ustaleń odpowiednich jednostek organizacyjnych. Nagrody i dyplomy otrzymuje tandem, a nie wszyscy jego członkowie.
b. Jeżeli na punkcie wkładania na danym locie nie będzie spełniony wymóg 12 hodowców, 12 zegarów i 100 gołębi , to lot ten zalicza się, a punkt wkładań zostaje automatycznie zlikwidowany do końca sezonu lotowego.
c. Rozpoczęcie pracy Komisji Wkładaniowej może nastąpić przy obecności minimum 6-ciu hodowców.
3. W przypadku ustalenia następnych punktów wkładania należy do nich powołać Komisje Wkładania na zasadzie rozdziału IV pkt. 2 i 3 przy czym przewodniczącego Komisji wyznacza Zarząd Oddziału.
4. Obowiązki i kompetencje Komisji są analogiczne jak w rozdziale IV pkt. 5 i 6.
5. Zarząd Oddziału zaopatruje się w obrączki kontrolne u wytwórcy, który posiada licencję Zarządu Głównego PZHGP.
6. Zarząd Oddziału prowadzi rejestr obrączek kontrolnych, w którym musi być określony kolor i seria obrączki. Rejestr musi być przechowywany przez okres minimum 5 lat i w tym czasie nie mogą się powtórzyć kolory i serie obrączek kontrolnych.
7. Zarząd Oddziału obowiązkowo kontroluje bieżącą numerację obrączek i ewentualnie podwójne numery komisyjnie likwiduje.
8. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do używania jednego typu koloru i jednej serii obrączek kontrolnych do obrączkowania gołębi wszystkim hodowcom w jednym locie. Rozdział obrączek kontrolnych na poszczególne punkty wkładań lub zespoły wkładań powinien być zorganizowany w sposób zabezpieczający możliwość powtórzenia się serii i numerów u jednego hodowcy w kolejnym locie.
9. Hodowca zobowiązany jest w określonym przez przewodniczącego Oddziałowej Komisji Lotowej czasie dostarczyć swoje gołębie wraz z listą startowo - zegarową na punkt wkładania gołębi.
10. Oddziałowa Komisja Lotowa może odmówić przyjęcia listy startowo - zegarowej i gołębi w przypadku, gdy są one dostarczone po wyznaczonym czasie.
11. W żadnym przypadku nie można przyjąć gołębi na lot po zakończeniu pracy Oddziałowej Komisji Lotowej.
12. Listy startowo - zegarowe muszą być wypełnione czytelnie, czysto i bez poprawek w zakresie jak to wynika ze wzoru list, tj. miejsce lotu, data, ilość włożonych gołębi, numery komputerowe gołębi seryjnych, serii i koloru obrączek kontrolnych. Przy gołębiach nie wkładanych na dany lot muszą być wykreślone rubryki obrączki kontrolne i czas przylotu.
13. Gołębie zaliczone do mistrzostw, gdzie obowiązuje typowana seria zapisuje się na listach startowo - zegarowych w kolumnie gołębie seryjne zapisuje się kolejno numery komputerowe tych gołębi (kod gołębia).
14. W celach kontrolnych należy obowiązkowo sporządzić kopie listy startowo - zegarowej. Zabezpieczenie i miejsce przechowywania kopii określił organizator lotu. Hodowca nie może otrzymać żadnej kopi listy startowo-zegarowej celem zabrania jej do domu, nie dotyczy to elektronicznych systemów konstatowania.
15. Po sprawdzeniu prawidłowego opisania listy startowo - zegarowej i jej opieczętowaniu lista zostaje przekazana zespołowi wkładaniowemu.
16. Do zadań zespołu wkładaniowego należy :
a. sprawdzanie zgodności zapisu na liście startowej z danymi faktycznymi gołębia - pełnego numeru obrączki rodowej,
b. zaobrączkowanie gołębia obrączką kontrolną oraz zapisanie jej numeru przy poszczególnych gołębiach po ich zaobrączkowaniu. Zapis obrączki dokonywany przez członka zespołu wkładaniowego nie może być poprawiany względnie kreślony. W przypadku pomyłki w zapisie obrączki kontrolnej hodowca ma prawo domagać się ponownego wypełnienia listy startowej,
c. wskazanie klatki, do której poszczególne gołębie winne być włożone oraz kontrolowanie ich włożenia - gołębie poszczególnych hodowców muszą być rozłożone do kilku klatek,
d. podpisywanie listy startowo - zegarowej na każdej kartce wspólnie z wkładającym gołębie i przekazanie jej Oddziałowej Komisji Lotowej,
e. w trakcie sezonu lotowego muszą się zmieniać składy osobowe Zespołów Wkładaniowych i Zespołów Odbierających Zegary. Ponadto musi występować rotacja odbierających gołębie i zegary tego samego hodowcy.
17. Hodowca osobiście uczestniczy przy obrączkowaniu i sprawdzaniu swoich gołębi oraz ma prawo wkładania ich do klatek transportowych.
18. Każdy hodowca ma obowiązek wysyłać na loty jedynie gołębie zdrowe, bez pasożytów i nie zabrudzone, a Komisja Lotowa ma prawo na podstawie oględzin gołębia i stwierdzenia choroby, względnie potencjalnej niezdolności do lotu, nie dopuścić do wysłania go na lot. Ewentualne spory rozstrzyga Przewodniczący Komisji Lotowej po uwzględnieniu opinii tej Komisji.
19. Stwierdzenie na liście startowo - zegarowej poprawionych lub przepisanych numerów obrączek rodowych bądź kontrolnych powoduje unieważnienie gołębia, którego to dotyczy.
20. Unieważnia się listy startowo - zegarowe w następujących przypadkach :
a. brak pieczątek Oddziałowej Komisji Wkładaniowej lub Oddziałowej Komisji Zegarowej na każdej kartce listy startowo-zegarowej ze stosownymi podpisami,
b. brak dwóch podpisów członków Zespołu Wkładaniowego oraz dwóch podpisów członków Zespołu Odbierającego Zegary na każdej kartce,
c. brak zapisu koloru i serii obrączek kontrolnych,
d. nie wykreślenie rubryk :
- Obrączki Kontrolne
- Czas Przylotu
przy gołębiach nie wkładanych na lot,
e. nie wykreślenie rubryki :
- Czasu Przylotu,
przy gołębiach nie konstatowanych.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"