Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 3 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ III

Kabiny transportowe, transport gołębi, miejsce wypuszczenia, konwojenci

1. Transport gołębi odbywa się specjalnymi kabinami.
2. Rozmiary klatek winne być tak konstruowane, aby każdy gołąb miał możliwy dostęp do rynienki na wodę i karmidła oraz swobodny i bezpieczny wylot w czasie wypuszczenia gołębi.
3. Wysokość klatki w nowobudowanych kabinach nie może być mniejsza niż 23 cm.
4. Dna klatek muszą być szczelne, przed lotem wyścielone wiórkami drewnianymi lub papierem falistym, po każdym locie czyszczone i dezynfekowane.
5. Klatki muszą być wyposażone w rynienki do pojenia gołębi oraz pojemniki na karmę.
6. Klatki transportowe po załadowaniu gołębi muszą być zabezpieczone w ten sposób, aby wyjście gołębia, względnie jego wyciągnięcie z klatki było niemożliwe bez naruszenia zabezpieczenia.
7. Mechanizm do otwierania kabiny na czas trwania transportu musi być zabezpieczony.
8. Powierzchnia podłogi przypadającej na jednego gołębia obowiązuje :
- przy lotach do 400 km - 250 cm2
- przy lotach powyżej 400 km - 280 cm2
- przy lotach zagranicznych obowiązują następujące normy:
Gołębie młode:
- w lotach do 300 km - 280 cm2
- w lotach powyżej 300 km - 300 cm2
Gołębie dorosłe:
- w lotach do 300 km - 300 cm2
- w lotach powyżej 300 km - 340 cm2
Za przestrzeganie wyżej opisanych zasad odpowiedzialny jest organizator lotu. W przypadku stwierdzenia rażących przekroczeń dopuszczalnego limitu gołębi w klatkach transportowych jednostka nadrzędna związku ma obowiązek skierowania do właściwego Sądu Koleżeńskiego aktu oskarżenia ? przeciwko Prezesowi i Wiceprezesowi ds. org. Lotów jednostki organizującej lot.
9. Kabina musi wyglądać estetycznie, winna być zaopatrzona w napis : PZHGP "nazwa oddziału". Dopuszcza się stosowanie reklam na kabinach na ogólnie przyjętych zasadach.
10. Zarządy organizujące transport gołębi środkami własnymi winne:
a. na bieżąco utrzymywać środek transportowy w stanie umożliwiającym jego bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych,
b. ubezpieczyć środek lokomocji, ładunek i kierowcę,
c. zapewnić regularny i punktualny transport gołębi.
11. Zarządy organizujące transport gołębi zobowiązuje się do każdorazowego ubezpieczania konwojentów oraz ewentualnych osób delegowanych przez organizatora lotu.
12. Zarządy Oddziałów posiadające kabiny nakładowe winny :
a. dokonywać na bieżąco kontroli urządzeń do podnoszenia kabin, tj. dźwigów, lin do podnoszenia kabin, uchwytów kabin i utrzymywać je w stanie gwarantującym bezpieczne podnoszenie i załadunek kabin,
b. dokonywanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odbioru urządzeń dźwigowych przez Urzędy Dozoru Technicznego, które wydają atesty na te urządzenia.
13. Do obowiązków konwojenta należy :
a. karmienie i pojenie gołębi w kabinach zgodnie z wytycznymi Zarządu organizującego lot,
b. wypuszczenie gołębi w miejscu wskazanym przez organizatora lotu względnie w miejscu umożliwiającym prawidłowy odlot gołębi, tj. o odpowiedniej odległości od zabudowań, drzew, przewodów elektrycznych i telefonicznych, rowów z wodą, anten telewizyjnych i radiowych,
c. stosować się do wytycznych otrzymanych od Zarządów organizujących lot,
d. w przypadku lotu rejonowego, okręgowego lub ogólnopolskiego współdziałanie z delegatem tej jednostki i podporządkowanie się jego decyzjom,
e. oczyszczenie i doprowadzenie do pierwotnego stanu miejsca, z którego wypuszczono gołębie,
f. uzyskanie potwierdzenia odlotu gołębi.
14. Zarządy organizujące poszczególne loty wybiorą i uzgodnią miejsca odlotu z Zarządami Oddziałów lub Okręgów, z których ma nastąpić wypuszczenie gołębi. Zarządy Oddziałów lub Okręgów, z terenu których odbywają się loty innych jednostek PZHGP zobowiązane są do delegowania swojego przedstawiciela w celu potwierdzenia odlotu gołębi.
15. Potwierdzenia odlotu gołębi wg wzoru wydanego przez Zarząd Główny PZHGP i przez Zarządy Okręgów ponumerowane i opieczętowane (nie kserowane podpisy i pieczątki) dokonuje tylko delegat Oddziału lub Okręgu z terenu, którego wypuszczane są gołębie lub upoważniony posiadający odpowiednią pieczątkę przedstawiciel okręgu, którego oddziały lub rejony startują z jednej miejscowości i jest co najmniej 5 zespołów transportowych. W przypadku losowym potwierdzenia dokonać może inna instytucja (policja, poczta, PKP, PKS itp.), jednakże na tą okoliczność musi być sporządzony protokół.
16. W przypadku wystąpienia kosztów związanych z delegowaniem przedstawiciela miejscowego Oddziału lub Okręgu ponosi je Zarząd organizujący lot.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"