Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 11 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XI

Pomiary sferyczne

1. Pomiary sferyczne wykonują upoważnione przez Zarządy Okręgów osoby urządzeniem określającym współrzędne geograficzne na zlecenie Zarządów Oddziałów.
2. Do wyliczenia odległości danego lotu do poszczególnych gołębników stosować wzór zatwierdzony i opublikowany przez Zarząd Głowny.

ROZDZIAŁ XII

Elektroniczne Systemy Konstatujące (ESK)

1. Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych dopuszcza do konstatowania gołębi pocztowych w lotach konkursowych na wszystkich szczeblach związkowych na terenie Polski następujące systemy :
a. Atis - Benzing,
b. TauRIS,
c. TIPES,
d. UNIKON,
e. BRICON.
2. Dopuszcza się do użytkowania elektroniczne obrączki kontrolne współpracujące z poszczególnymi systemami.
3. Urządzenia wchodzące w skład poszczególnych systemów wyszczególnione są i opisane w instrukcjach obsługi systemów w języku polskim.
4. Hodowca nabywający jeden z ww. systemów elektronicznych nie stosowany dotychczas w oddziale zobowiązany jest do przedłożenia Oddziałowej Komisji Zegarowej instrukcji obsługi w języku polskim.
5. Hodowcy stosujący ESK nie mogą być wykluczeni z lotów, zdobywania konkursów i nagród na żadnym szczeblu związku.
6. Hodowcy stosujący ESK nie mogą być dyskryminowani przez doliczanie czasu do faktycznego czasu zarejestrowanego przelotu gołębia, odrzuceniem jednego lub więcej gołębi konstatowanych w tym samym czasie.
7. Montaż anten :
a. anteny rejestrujące przylot gołębi montowane są na lub pod deską wlotową gołębnika, nie więcej jak 9 cm za zewnętrzną krawędzią ściany gołębnika. Przy wlotach typu "Sputnik" ścianę zewnętrzną traktuje się miejsce zeskoku gołębia z deski wlotowej do kosza wlotu - wylotu.
b. przy montażu anten wlotowych na lub pod deską wlotową, na desce lub pod nią musi być obowiązkowo zamontowany ogranicznik uniemożliwiający przesunięcie anteny poza podaną w punkcie a odległość. Ogranicznik stanowi na stale zamontowana listwa z możliwością jej zaplombowania.
c. przykłady montażu anten zgodnie z intencją niniejszego regulaminu przedstawiają załączone rysunki nr 1, 2, 3, które stanowią integralną część instrukcji.
d. dopuszcza się montaż dowolnej ilości anten na szerokości deski wlotowej wzdłuż wlotu - wylotu gołębnika.
e. z uwagi na konstrukcję wlotu gołębnika hodowca może montować antenę z jej przesunięciem w kierunku do gołębnika
f. ilość montowanych anten u hodowcy, jak również ich ilość na poszczególnych wlotach musi być zgłoszona Oddziałowej Komisji Zegarowej i nie może być przez hodowcę dowolnie zmieniana. W razie zmiany zgłosić OKZ, a z zaistniałego faktu spisać protokół.
g. montaż anten podlega kontroli Oddziałowej Komisji Lotowo - Zegarowej a stwierdzenie nieprawidłowego ich montażu w stosunku do niniejszego regulaminu lub ich manipulowaniem w trakcie lotu pozbawia hodowcę zdobytych konkursów i nagród
h. z kontroli montażu i ilości anten u danego hodowcy sporządza się protokół, który podpisany przez członków OKZ i hodowcę stanowi dokument przechowywany przez Zarząd Oddziału.
i. anteny ESK muszą być tak montowane, aby była możliwość skontrolowania gołębia po zarejestrowaniu.
8. Spisy gołębi, przyporządkowanie obrączek elektronicznych gołębiom ? wykonuje się zgodnie z instrukcjami obsługi danego systemu ESK
a. wydruk protokołu uporządkowania (przyporządkowania) obrączek elektronicznych, opieczętowany i podpisany przez Oddziałową Komisję Lotową lub Oddziałową Komisję Wkładaniową zabezpiecza się w Oddziale,
b. w przypadku konieczności zmiany elektronicznej obrączki kontrolnej jednemu lub większej ilości gołębi w trakcie trwania sezonu lotowego należy na wniosek hodowcy komisyjnie wykasować przyporządkowaną zgubioną lub zdefektowaną elektroniczną obrączkę kontrolną i przyporządkować nową zgodnie z pkt. 8. Przypadkami tymi mogą być : - zgubienie obrączki (powrót gołębia z lotu bez obrączki), - uszkodzenie mechaniczne, - utrata zdolności rejestrowania,
c. w "Protokole uporządkowania" hodowca nie może samowolnie dokonywać żadnych poprawek lub uzupełnień,
d. elektroniczne obrączki kontrolne po zakończonym sezonie lotowym mogą być przyporządkowane innym gołębiom zgodnie z pkt. 8,
e. Systemy (urządzenia) władaniowe przynależne do poszczególnych ESK przez cały sezon lotowy muszą być zabezpieczone przez Komisje Zegarowe.
9. Wkładanie gołębi.
a. wkładanie gołębi odbywa się komisyjnie na punkcie lub punktach wkładania oddziału.
b. Komisja wkładaniowa przystępując do wkładania gołębi musi podłączyć urządzenia niezbędne do wkładania, przynależne do poszczególnych systemów.
c. Zespół wkładaniowy powołuje przewodniczący Komisji Wkładania w 3 osobowym składzie z udziałem hodowcy wkładającego gołębie.
d. po uruchomieniu systemu przez przewodniczącego KZ następuje porównanie czasu zegara konstatującego z zegarem satelitarnym. Po stwierdzeniu niezgodności czasu pomiędzy zegarem konstatującym, a zegarem satelitarnym następuje korekta czasu zegara konstatującego zgodnie z obowiązującą instrukcją obsługi danego systemu.
e. czynności zespołu wkładającego są następujące:
- jeden z członków zespołu obsługuje urządzenie wkładaniowe,
- hodowca wprowadza nóżkę gołębia do anteny wkładaniowej przytrzymując ją do czasu wyświetlenia obrączki rodowej na wyświetlaczu,
- trzeci członek zespołu sprawdza zgodność numeru obrączki rodowej z zapisem na ekranie zegara,
- po stwierdzeniu zgodności obrączki rodowej hodowca wkłada gołębia do wyznaczonej klatki.
f. w przypadku niezgodności numeru obrączki rodowej gołębia z wyświetlanym numerem na zegarze konstatującym należy obrączkę elektroniczną zdjąć i zabezpieczyć przez KW a gołębia wycofać z lotu. Fakt ten powinien być odnotowany w liście wkładań. W stosunku do hodowcy należy wszcząć postępowanie regulaminowe.
g. kontrola zgodności numeru obrączki rodowej gołębia jest obowiązkowa i ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć. Pozostałe przypadki ewentualnych nadużyć możliwe przy tradycyjnych metodach eliminuje system ESK przez swoje zabezpieczenia elektroniczne, do których hodowca nie ma dostępu. Na powyższe należy w szczególności uczulić zespoły wkładaniowe.
h. po włożeniu wszystkich gołębi danego hodowcy, obsługujący urządzenie włącza drukarkę i drukuje listę wkładań, która po podpisaniu przez zespół wkładający jest zabezpieczona wraz z pozostałymi dokumentami danego lotu przez Komisję Wkładaniową.
i. w przypadku niemożliwości wykonania wydruku listy wkładań a wyświetlacz zegara konstatującego pokazuje kompletne dane z wkładania gołębi należy odręcznie sporządzić listę wkładań na podstawie danych zegara konstatującego. Na liście wkładań należy podać przyczyny niemożności dokonania wydruku a po jej podpisaniu przez zespół wkładaniowy stanowi pełnoprawny dokument włożonych gołębi.
j. po zakończeniu wkładania gołębi wszystkich hodowców, system wkładaniowy zabezpiecza się jak w pkt. 8e. Za zabezpieczenie odpowiada Komisja Zegarowa.
k. nie dopuszcza się jakichkolwiek ręcznych poprawek na wydrukowanych listach wkładania. Dopuszcza się wprowadzanie uzupełnień dotyczących tylko funkcji typowania i nazwy miejscowości lotu.
10. Odbiór zegarów
a. odbiór zegarów dokonują KZ zgodnie z instrukcją obsługi danego systemu, koryguje czas zegarów z czasem satelitarnym, wykonuje protokół przylotu.
b. protokół przylotu gołębi zastępuje taśmę zegarową.
c. treść punktu 9 i ma zastosowanie przy sporządzaniu protokołu przylotu gołębi, a sporządzony w ten sposób protokół stanowi dokument uprawniający do sporządzania listy konkursowej- jednak w terminie późniejszym obowiązkowo należy wykonać wydruk i dołączyć do wcześniej wykonanej listy przylotu.
d. w przypadku utraty danych w zegarze konstatującym w okresie między wkładaniem gołębi a zakończeniem konstatowania gołębi spowodowaną awarią zasilania systemu lub inny defekt urządzeń hodowca traci wszelkie konkursy i nagrody.
e. nie dopuszcza się jakichkolwiek ręcznych poprawek wydrukowanego protokołu przylotu gołębi. Dopuszcza się uzupełnienia funkcji typowania i nazwy miejscowości lotu.
f. instrukcje obsługi wszystkich systemów muszą być zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP.
11. Dopuszcza się używanie przez hodowcę systemu elektronicznego i zegara tradycyjnego w jednym locie, a tym samym obrączkowanie gołębi częściowo kontrolkami gumowymi a częściowo elektronicznymi.
12. Dopuszcza się w trakcie sezonu przejście z systemu tradycyjnego na ESK i odwrotnie.
13. Zobowiązać Zarządy Okręgów do przeprowadzenia w oddziałach szkoleń obsługi Elektronicznych Systemów Konstatowania.
14. Wszystkie ESK dopuszczone przez Zarząd Główny PZHGP muszą posiadać oryginalne plomby producenta danego systemu. Systemy nie posiadające oryginalnego zabezpieczenia nie mogą być dopuszczone do konstatowania przylotu gołębi.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"