Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 2 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ II

Uczestnictwo w lotach i obowiązki członków

1. Wszyscy członkowie zwyczajni zrzeszeni w PZHGP zobowiązani są do uczestniczenia w lotach organizowanych przez jednostki organizacyjne Związku w danym sezonie lotowym.
2. Zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w lotach są :
a. członkowie nowo wstępujący do związku - w pierwszym sezonie lotowym po wstąpieniu.
b. członkowie odbywający czynną służbę wojskową - na okres odbywania służby
3. Zarząd Oddziału może na czas określony zwolnić członka na jego wniosek z obowiązku uczestniczenia w lotach w przypadkach:
a. zmiany miejsca zamieszkania członka lub zmianę lokalizacji gołębnika (zmiana posesji),
b. dłuższy pobyt w szpitalu lub na leczeniu sanatoryjnym,
c. w innych uzasadnionych przypadkach.
4. Członkom honorowym związku pozostawia się dowolność w braniu udziału w lotach.
5. Hodowca biorący udział w lotach musi podporządkować się następującym zasadom :
a. lotować obowiązkowo w macierzystym oddziale,
b. lotować gołębiami tylko z gołębników położonych na jednej parceli,
c. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami własnymi przyswojonymi do własnego gołębnika, powracającymi z lotu na jego własny gołębnik,
d. zdobywać konkursy i nagrody gołębiami z polskimi lub zagranicznymi obrączkami rodowymi, na które posiada oryginalne karty własności, bądź zastępcze wydane przez Zarząd Główny PZHGP,
e. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami, które zaobrączkowane są obrączką rodową o przepisowym rozmiarze, nie uszkodzoną, odpowiadającą wzorcowi przyjętemu przez Zarząd Główny PZHGP,
f. w każdym czasie w sezonie lotowym umożliwić kontrolę gołębi wydelegowanej przez Zarządy jednostek terenowych związku komisji,
g. w terminach ustalonych przez poszczególne oddziały na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych należy złożyć aktualny spis gołębi, który na dany sezon nie może ulec zmianie,
h. wraz ze spisem gołębi należy przedłożyć do kontroli karty własności gołębi lub karty zastępcze (duplikaty),
i. gołębie, do których hodowca nie posiada kart własności lub zastępczych kart własności nie mają prawa uczestnictwa w lotach (ewentualnie za zgodą Zarządu Oddziału),
j. opłacić ustalone przez organizatorów lotów koszty związane z transportem gołębi oraz pozostałe opłaty związane z organizacją lotów i współzawodnictwem lotowym wynikające z podjętych przed każdym sezonem lotowym uchwał.
6. Hodowca może brać udział w lotach organizowanych przez inne oprócz macierzystej jednostki organizacyjne związki na warunkach określonych przez te jednostki.
7. Hodowcy biorący udział w lotach podporządkowują się Statutowi PZHGP, niniejszemu regulaminowi oraz pozostałym przepisom PZHGP, a tym samym :
a. podporządkowują się jurysdykcji Sądów Koleżeńskich PZHGP,
b. rezygnują z dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze Sądów Powszechnych.
8. Hodowcy działający niezgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu są :
a. pozbawieni zdobytych konkursów i nagród na mocy decyzji Komisji Lotowo ? Zegarowej i Zarządu Oddziału lub Zarządów jednostek organizujących dany lot,
b. Zarządy jednostek organizujących dany lot wnoszą akt oskarżenia do właściwego Sądu Koleżeńskiego Związku w celu wyciągnięcia sankcji dyscyplinarnych w stosunku do ww. hodowców.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"