Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ I

OBOWI?ZUJ?CE PRZEPISY ZWI?ZKOWE

1. Statut Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
2. Regulamin Komisji Rewizyjnej
3. Regulamin Sądu Koleżeńskiego
4. Regulamin Organizacyjny
5. Instrukcja Finansowa
6. Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych
7. Regulamin Lotowo-Zegarowy
8. Regulamin Wystaw
9. Regulamin Nadawania Odznak PZHGP i Członkostwa Honorowego
10. Regulamin Nagradzania
11. Regulamin Kolegium Sędziów


ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 1
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86).

§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Chorzów.

§ 3
Jednostkami terenowymi Związku są:
a) OKRĘGI - tworzone przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Okręgu określa uchwałą Zarząd Główny.
b) ODDZIAŁY - tworzone są przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 100 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu.

§ 4
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje. Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 58 Statutu PZHGP i niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 5
Dla sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe. Rejony Lotowe powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP, są jednostkami pomocniczymi i działają zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym.


ROZDZIAŁ III

ZARZ?D GŁóWNY, ZARZ?DY OKRĘGóW, ZARZ?DY ODDZIAŁóW, SEKCJE, REJONY LOTOWE

§ 1
Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Zarząd Główny określa kierunki działania Związku na podstawie uchwał i postanowień Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd Główny zatwierdza regulaminy, poza Regulaminem Głównej Komisji Rewizyjnej i Regulaminem Sądu Koleżeńskiego. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezesa, wybranego odrębnie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów, wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale VI Statutu PZHGP.
Przy Zarządzie Głównym PZHGP działają następujące organy:
a) Główna Komisja Rewizyjna
b) Główny Sąd Koleżeński
c) Główna Komisja Statutowo-Regulaminowa
d) Sąd Rewizyjny
e) Główna Komisja Lotowa
f) Kolegium Sędziów
g) Kolegium Redakcyjne HGP

§ 2
Okręg powoływany jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa uchwałą Zarząd Główny.
Okręg może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno województwo.
Okręg może obejmować swoim zasięgiem cały makroregion.
Siedzibą Zarządu Okręgu nie musi być miasto wojewódzkie.
Zarząd Okręgu może posiadać osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Okręgu zmniejszy się do 350 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji (2 lata), Zarząd Główny zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Okręg.
Rozwiązanie Okręgu może nastąpić również z mocy § 41 ust. 2 i ust. 7 Statutu PZHGP poprzez:
a) zwołanie na podstawie § 42 lub § 43 ust. 1 Statutu PZHGP Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów,
b) na podstawie uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności połowy delegatów,
c) łączenie Okręgu z innymi Okręgami w jeden duży Okręg lub Region PZHGP, następuje na podstawie uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności połowy delegatów. Zarząd Okręgu określa kierunki działania Okręgu w oparciu o uchwały i postanowienia Okręgowego Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybranego odrębnie przez Okręgowy Walny Zjazd Delegatów, wybiera z pośród siebie Prezydium Zarządu Okręgu.
Zarząd Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale X Statutu PZHGP.
Przy Zarządzie Okręgu działaj następujące organy:
a) Okręgowa Komisja Rewizyjna
b) Okręgowy Sąd Koleżeński
c) Okręgowa Komisja Lotowa.

§ 3
Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, którym skupionych jest, co najmniej 100 członków.
Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału określa uchwała Zarządu Okręgu. W przypadku, gdy na terenie jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Oddział skupia więcej niż 200 członków, wówczas w danej gminie samorządowej może być powołany drugi Oddział. Oddział ten musi liczyć, co najmniej 100 członków. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Oddziale zmniejszy się do 50 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowę kadencji (2 lata), Zarząd Okręgu zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Oddział.
Rozwiązanie Oddziału może nastąpić również z mocy § 51 ust. 2 i 8 Statutu PZHGP poprzez:
a) zwołanie na podstawie § 52 lub 53 ust. l Statutu PZHGP, Oddziałowego Walnego Zebrania Delegatów,
b) rozwiązanie Oddziału na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności połowy członków lub delegatów,
c) łączenie Oddziału z innymi Oddziałami w jeden duży Oddział, za zgodą Zarządu Okręgu, do którego terytorialnie Oddział należy, na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności połowy członków lub delegatów.
Przy Zarządzie Oddziału działają następujące organy:
Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Oddziałowy Sąd Koleżeński
Oddziałowa Komisja Lotowo-Zegarowa.
Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
Kompetencje Walnego Zebrania określa § 51 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału może posiadać osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa Oddziału wybiera ze swego grona:
Wiceprezesa d/s Organizacji Lotów,
Wiceprezesa d/s Gospodarczych,
Wiceprezesa d/s Finansowych,
Sekretarza.
Jednego z Wiceprezesów Zarząd Oddziału wybiera na funkcję I Zastępcy Prezesa.
Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału uprawnionych do głosowania.
Zakres działania Zarządu Oddziału Określa § 55 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku.
Zarząd Oddziału na wniosek 15 członków Oddziału powołuje Sekcje. Zarząd Oddziału swoją uchwałą ma prawo zawiesić w działaniu Zarząd Sekcji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna ze Statutem PZHGP, regulaminami i przepisami Związku oraz ma obowiązek przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
Zarząd Oddziału ma obowiązek skierować oskarżenie do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego na członka Oddziału, którego działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.
Zarząd Oddziału ma prawo zawiesić hodowcę w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym, jeżeli dokona on naruszenia przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego.
1. Hodowca, który dokonał wykroczenia przeciw Regulaminowi Lotowo-Zegarowemu może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), uchwałą Zarządu Oddziału (§ 55 Statutu PZHGP). Zawieszenie hodowcy w prawach lotowania gołębiami dorosłymi i młodymi, obowiązuje do końca miesiąca października.
2. Zgodnie z § 55 ust. 12 Statutu PZHGP, Zarząd Oddziału kieruje pozew (oskarżenie) przeciwko członkowi zawieszonemu w prawach lotowania do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego (art. 2 § 3, § 4 i § 5 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego).
3. Rozpatrywanie spraw przez Sądy Koleżeńskie I i II instancji muszą się zakończyć w danym sezonie lotowym, jednak nie później, niż 31 października danego roku kalendarzowego.
4. W przypadku przewlekania rozpatrzenia sprawy przez Sądy Koleżeńskie I lub II instancji, nałożone przez Zarząd Oddziału zawieszenie w prawach lotowania hodowcy przestaje obowiązywać z dniem pierwszego listopada danego roku kalendarzowego z mocy Regulaminu Lotowo-Zegarowego. Sprawa rozpatrywana jest w normalnym trybie, bez prawa zawieszania hodowcy w prawach lotowania.
5. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.
Zarząd Oddziału działa zgodnie z Rozdz. XIV Statutu PZHGP.

§ 4
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków mogą być tworzone Sekcje.
Sekcja jest jednostką pomocniczą Oddziału.
Zarząd Oddziału zgodnie z § 55 ust. 2 Statutu PZHGP, powołuje Sekcję na wniosek 15 członków Oddziału.
Rozwiązanie Sekcji może nastąpić:
a) na podstawie uchwały samych członków Sekcji (samo rozwiązanie),
b) na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów Oddziału.
Rozwiązanie Sekcji w wyżej wymienionych przypadkach, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy członków Sekcji lub członków Oddziału (Delegatów).
Najwyższą władzą w Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji. Władzami Sekcji wybranymi w głosowaniu tajnym są:
Prezes Sekcji,
Sekretarz Sekcji,
Skarbnik Sekcji.
Sekcje mogą prowadzić działalność finansową zgodnie obowiązującą instrukcją finansową PZHGP i ogólnymi warunkami finansowymi.
Za pobierane składki i inne opłaty Skarbnik Sekcji wydaje wpłacającemu pokwitowanie.
Sekcje działalność finansową prowadzą poprzez konto Zarządu Oddziału, pod nadzorem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Sekcje nie posiadaj majątku.
Sekcje mają prawo posiadać pieczątkę podłużną, dostarczoną przez Zarząd Oddziału.
Sekcje, jako jednostki pomocnicze w oddziałach, działają zgodnie z Rozdz. XVII Statutu PZHGP.

§ 5
Dla sprawnego przeprowadzenia lotów oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, zgodnie z § 23 Statutu PZHGP, może nastąpić łączenie Oddziałów w REJONY LOTOWE.
Rejony Lotowe powoływane są na wniosek Oddziałów przez Zarząd Okręgu. Rejony Lotowe są jednostkami pomocniczymi Okręgu.
W jednym Okręgu może być powołanych kilka Rejonów Lotowych. Rejon Lotowy musi zrzeszać minimum 3 Oddziały.
Wiodącym Oddziałem Rejonu Lotowego jest ten Oddział, którego Prezes został wybrany na przewodniczącego Rejonu Lotowego. Sprawy finansowe Rejonu Lotowego prowadzi Oddział wiodący. Każdego roku działalność finansowa Rejonu Lotowego kontrolowana jest przez Oddziałową Komisję Rewizyjną Oddziału wiodącego przy współudziale 3 osobowego zespołu (Komisji) powołanej przez Prezesów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału wiodącego przedstawia na zebraniu sprawozdawczym Rejonu Lotowego wniosek o udzielenie absolutorium.
Komisja Finansowa (3 osobowy zespół) zobowiązana jest przedstawić na zebraniu Rejonu Lotowego protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej Rejonu Lotowego, podając wnioski pokontrolne.
W przypadku przedłożenia przez Komisję Finansową negatywnych wniosków pokontrolnych i braku absolutorium dla Zarządu Rejonu Lotowego, sprawę z urzędu przejmuje do kontroli Okręgowa Komisja Rewizyjna.
Dopuszcza się łączenia Oddziałów z różnych Okręgów w jeden Rejon Lotowy, jednak wymaga to zgody na piśmie zainteresowanych Okręgów i uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
W tym przypadku Prezydium Zarządu Głównego PZHGP ustanawia uchwałą Oddział wiodący.
Przejście Oddziału PZHGP do innego Rejonu Lotowego, może nastąpić za zgodą Zarządu Okręgu PZHGP w miesiącach październik i listopad każdego roku kalendarzowego.
W wyżej wymienionych miesiącach mogą być tworzone nowe Rejony Lotowe.
Szczegóły organizacyjne dotyczące lotów omawiają i uchwalają zrzeszone w Rejonie Lotowym zainteresowane Oddziały na wspólnie organizowanych zebraniach pod przewodnictwem przewodniczącego Rejonu Lotowego.
Przy organizowanych wspólnych lotach Rejony Lotowe mogą wydać jedną wspólną listę konkursową sporządzoną w oparciu o materiał źródłowy z poszczególnych oddziałów.
Rejony Lotowe używają własnej pieczątki podłużnej dla korespondencji zwykłej, zaś na dyplomach używają pieczątki okrągłej Oddziału wiodącego z podpisami Przewodniczącego i Sekretarza Rejonu Lotowego.

§ 6
Statut PZHGP w § 33, § 46 i § 54 ustala jednolite funkcje w Zarządzie Głównym, w Zarządzie Okręgu i w Zarządzie Oddziału tj.:
a) Prezes,
b) Wiceprezes d/s Organizacji Lotów,
c) Wiceprezes d/s Finansowych,
d) Wiceprezes d/s Gospodarczych,
e) Sekretarz.
Osoby piastujące wyżej wymienione funkcje w Zarządzie Głównym i w Zarządzie Okręgu tworzą Prezydium Zarządu działając zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PZHGP.
Zarząd Oddziału działa w komplecie bez wybierania Prezydium. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Okręgu i Zarządu Oddziału, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ich członków.
Kompetencje członków Zarządu są następujące:
PREZES
- kieruje pracą całego Zarządu i Prezydium,
- inicjuje i rozdziela zadania wśród członków Prezydium i Zarządu,
- reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej,
- reprezentuje pracodawcę w zakresie jego uprawnień wynikających z Kodeksu Pracy.
- Prezes odpowiada za całą stronę organizacyjną Zarządu.
WICEPREZES d/s ORGANIZACJI LOTóW - opracowuje program lotów, opracowuje projekty regulaminów współzawodnictwa lotowego, odpowiada za organizację lotów, za nadzorowanie przestrzegania przez hodowców Regulaminu Lotowo-Zegarowego i wszystkich prac związanych z pracami Komisji Lotowo-Zegarowej.
Pozostałe kompetencje, uprawnienia i obowiązki stanowią przepisy wynikające z Regulaminu Lotowo-Zegarowego.
WICEPREZES d/s FINANSOWYCH - przygotowuje preliminarze budżetowe, prowadzi księgowość dochodów i wydatków budżetowych, nadzoruje realizację dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, a w szczególności z przepisami wynikającymi z Instrukcji Finansowej.
WICEPREZES d/s GOSPODARCZYCH - odpowiada za cały majątek stały i ruchomy Związku jego właściwe wykorzystanie, konserwowanie, naprawianie i zabezpieczenie oraz za właściwe stosowanie przepisów prawnych regulujących wykorzystanie majątku Związku.
SEKRETARZ - odpowiada za właściwe organizowanie pracy biurowej Zarządu, za całą korespondencję oraz prawidłowe protokołowanie przebiegu zebrań, a także sformułowanie treści podejmowanych uchwał.
Jeżeli Prezes zrezygnuje ze swej funkcji, Zarząd Główny, Zarząd Okręgu jak i Zarząd Oddziału zobowiązane są wciągu 3 miesięcy od dnia rezygnacji zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajne Walne Zebranie, celem dokonania wyboru nowego Prezesa.
W przypadku, gdy ma to miejsce w czwartym roku biegnącej kadencji, to Zarządem do końca kadencji kieruje I Zastępca Prezesa.


ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIENIA ZARZ?DóW W ZAKRESIE KARALNO?CI

Zgodnie ze Statutem PZHGP, uprawnienia do karania członków Związku posiadają wyłącznie Sądy Koleżeńskie.
Statut PZHGP w Rozdz. VIII, Rozdz. XII i w Rozdz. XVI ustala odpowiednie S?DY KOLE?E?SKIE.
Sądy Koleżeńskie rozpatrują wniesione przez Zarządy pozwy (oskarżenia), zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM S?DU KOLE?E?SKIEGO.
Regulamin Sądu Koleżeńskiego normuje postępowanie przed Sądami Koleżeńskimi w sprawach o naruszenie przepisów Statutu
PZHGP, regulaminów i uchwał władz PZHGP w stosunkach:
a) między członkami PZHGP,
b) między członkami, a Zarządem PZHGP.
Nie są rozpatrywane przez Sądy Koleżeńskie sprawy zaistniałe między zarządami.
Nie są w postępowaniu Sądu Koleżeńskiego rozpatrywane sprawy, które należą do kompetencji sądów powszechnych lub innych właściwych władz.
Strony nie mają prawa odwoływania się, od prawomocnych orzeczeń Sądów Koleżeńskich do sądów powszechnych, lub innych organów państwowych i samorządowych. Zakres działania Sądu Koleżeńskiego i jego właściwości przedstawia się następująco:
a) § 3 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego - oskarżenie (powództwo) wnosi się przed sąd I instancji tego Oddziału, do którego obwiniony (pozwany) należy,
b) § 4 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego - o ile obwinionym (pozwanym) jest członek wyższej instancji organizacyjnej, wówczas oskarżenie (pozew) należy wnieść do Sądu Koleżeńskiego tej instancji, na szczeblu której obwiniony (pozwany) działa,
c) § 5 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego - na prezesa Zarządu Oddziału, przewodniczącego Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego i przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, oskarżenie (pozew) należy wnieść do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, jako I instancji w sprawie.
Sądy Koleżeńskie działające w I instancji przystępują do rozpoznania sprawy w okresie najdalej 30 dni.
Sądy Koleżeńskie działające w II instancji przystępują do rozpoznania sprawy w okresie najdalej 60 dni.
Główny Sąd Koleżeński przystępuje do rozpoznania sprawy w okresie najdalej 90 dni.
Sądy Koleżeńskie w korespondencji między sobą załatwiają sprawy w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania pisma.
Koszty postępowania ponoszone przez stronę każdego roku, w miesiącu kwietniu, uchwala Zarząd Główny.
Regulamin Sądu Koleżeńskiego przewiduje również następujące procedury prawne:
a) art. 8 - uchybienia i przywrócenie terminu,
b) art. 9 - wznowienie postępowania,
c) art. 10 - zawieszenie lub umorzenie postępowania,
d) art. 18 - odwołanie od orzeczenia I instancji,
e) art. 20 - rewizja nadzwyczajna,
f) art. 22 - prawo łaski,
g) art. 23 - przywrócenie praw, zatarcie kary.
Zarządy poszczególnych ogniw Związku mają prawo zawieszania Zarządów za działalność sprzeczną ze Statutem PZHGP, regulaminami i uchwałami Związku, oraz zawieszania członków Związku zgodnie z Rozdz. III § 3 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Lotowo-Zegarowego, ale równocześnie w ciągu 14 dni mają obowiązek skierowania sprawy do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego.
Zarząd zawieszający członka lub podległy mu Zarząd, ma obowiązek przekazać swą decyzję zawieszonemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Orzeczenia i postanowienia Sądów Koleżeńskich wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Sądu Koleżeńskiego (poza Sądem Rewizyjnym), uprawnionych do głosowania.
Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 11.02.1995 roku, czas trwania dla stosowanych kar z art. 16 § 12 pkt. a) i b) Rozdz. XIV Regulaminu Sądu Koleżeńskiego jest następujący:
§ 12 pkt. a) - upomnienie
Czas trwania kary wynosi 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 12 pkt. b) - nagana
Czas trwania kary wynosi 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.
Wymierzenie kar ujętych w §12 pkt. a) i b) nie jest równoznaczne z zakazem pełnienia funkcji w PZHGP.


ROZDZIAŁ V

PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKóW DO PZHGP I PRZECHODZENIE CZŁONKóW ZWI?ZKU DO INNEGO ODDZIAŁU

§ 1
1. Członkiem Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec posiadający pełnię praw publicznych. Tryb i warunki przyjęcia zgodnie z § 10 Statutu PZHGP są następujące, kandydat:
a) wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału,
b) zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomości Statutu PZHGP i regulaminów Związku,
c) zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału,
d) uiści przewidywaną opłatę wpisową, oraz składkę członkowską za półrocze,w którym został przyjęty w poczet członków PZHGP. Wysokość wpisowego uchwala każdego roku Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału.
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu Oddziału odmawiającego przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwoływania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo ubiegania się o członkostwo w innym Oddziale.

§ 2
Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu PZHGP, członek zwyczajny i nadzwyczajny przechodzący do innego Oddziału zachowuje swoje następujące prawa i obowiązki:
a) ma prawo przejść do innego Oddziału raz w roku kalendarzowym, po sezonie lotowym, w miesiącach od 1 października do 30 listopada,
b) ma obowiązek wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział do którego przechodzi,
c) ma obowiązek dokonania rozliczenia finansowo - rzeczowego w macierzystym Oddziale i Sekcji,
d) nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, od którego odchodzi,
e) w przypadku nie przyjęcia hodowcy przez Zarząd Oddziału, do którego hodowca chce przejść, ma zastosowanie przepis § 10 ust. 1 pkt. f) i g) Statutu PZHGP.


ROZDZIAŁ VI

WYBORY DO WŁADZ I KADENCJE

§ 1
1. Zgodnie z § 27 Statutu PZHGP, kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata. Ewentualne wybory uzupełniające do władz Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału oraz trzyosobowego Zarządu Sekcji na wskutek nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, nie przerywają 4-letniej kadencji. Ponadto ustala się zasadę, że wszystkie kadencje władz związkowych, bez względu na termin wyboru, wygasają w roku zakończenia kadencji Zarządu Głównego.
2. Zebrania sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich ogniwach Związku odbywają się w następujących okresach:
a) w miesiącu styczniu - Sekcje,
b) w miesiącu lutym - Oddziały,
c) w miesiącu marcu - Okręgi,
d) w miesiącu kwietniu - Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
3. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów, może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych, pod warunkiem, że wybór nastąpi w jego macierzystej Sekcji, Oddziale i Okręgu (delegat na KWZD), oraz posiada wymagany zgodnie z § 13 Statutu PZHGP staż związkowy do poszczególnych władz Związku.
Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
Hodowca, zgodnie z art. 23 Rozdz. XX Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP, jeżeli nastąpiło zatarcie kary przez Główny Sąd Koleżeński.
Zatarcie kary, które nastąpiło na podstawie postanowienia Głównego Sądu Koleżeńskiego jest równoznaczne, że kary nie było.

§ 2
Z prawem wyborczym czynnym i biernym udział biorą delegaci:
a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów wg klucza:
1 delegat na każde 300 członków Okręgu, następny delegat na 151 członków Okręgu.
b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów wg klucza:
do 500 członków należy w Oddziałach wybrać 40 delegatów,
od 501-800 członków należy w Oddziałach wybrać 45 delegatów,
od 801-2000 członków należy w Oddziałach wybrać 50 delegatów,
od 2001-5000 członków należy w Oddziałach wybrać 55 delegatów,
pow. 5001 członków należy w Oddziałach wybrać 1 delegata na 70 członków,
c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów wg klucza: wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub nie posiadają Sekcji, jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków, to udział w Walnym Zebraniu, z czynnym i biernym prawem wyborczym, biorą delegaci wybrani w Sekcjach wg klucza:
do 120 członków - 1 delegat na 3 członków Sekcji,
od 121 do 200 członków - 1 delegat na 4 członków Sekcji,
pow. 200 członków - 1 delegat na 5 członków Sekcji,
d) w Walnym Zebraniu Sekcji uczestniczą wszyscy jej członkowie.

§ 3
Z biernym prawem wyborczym udział biorą:
a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów - członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczący Kolegium Sędziów,
b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów - członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów - członkowie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.


ROZDZIAŁ VII

OBR?CZKI RODOWE, TRYB ZGŁASZANIA GOŁĘBI PRZYBŁ?KANYCH, WYDAWANIE DUPLIKATóW KART WŁASNO?CI GOŁĘBIA

§ 1
1. Zgodnie z § 8 ust. 5 Statutu PZHGP, Związek realizując swoje podstawowe cele, prowadzi między innymi centralne rozdzielnictwo obrączek rodowych.
Zarząd Główny jest jedyną jednostką władzy w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, wydającą licencje produkcji obrączek rodowych na terenie kraju i za granicą.
Wyprodukowana obrączka rodowa przez jednostkę produkcyjną, która otrzymała licencję i zlecenie z Zarządu Głównego PZHGP, posiada następujący opis na obrączce:
symbol - PL,
numer Oddziału,
rocznik,
numer obrączki rodowej od 1 do wysokości zleconej,
Ponadto każdego roku musi nastąpić zmiana koloru obrączki plastikowej.
Równocześnie z produkcją obrączek rodowych następuje wykonanie Kart Tożsamości.
Pozostałe dane obrączki rodowej stanowią tajemnicę służbową PZHGP.
2. Sprawy obrączek kontrolnych reguluje Regulamin Lotowo-Zegarowy.

§ 2
1. Zarząd Główny prowadzi centralny wykaz rozprowadzonych obrączek rodowych, wraz z adresami jednostek organizacyjnych.
2. Zarządy Okręgów odbieraj obrączki rodowe na dany rok w miesiącu grudniu i rozprowadzają je na Oddziały według wcześniejszych zamówień.
3. Zarządy Oddziałów zobowiązane są prowadzić imienną ewidencję rozprowadzonych obrączek rodowych. Zarządy Oddziałów zobowiązane są również do dopilnowania aby w okresie pięciu lat hodowca nie otrzymał obrączek rodowych o tej samej numeracji.
Terminy składania zamówień, należność za wykonaną obrączkę rodową, ilość zamówionych obrączek rodowych, odbiór i terminy wykonania obrączek rodowych, ustalane będą poprzez wydawany coroczny komunikat Prezydium Zarządu Głównego PZHGP na podstawie § 31 ust. 6 Statutu PZHGP.

§ 3
Wydanie duplikatu Karty Własności polskiego gołębia pocztowego następuje wyłącznie na wniosek Zarządu Oddziału PZHGP, który wydał obrączkę rodową, na podstawie pisemnego zgłoszenia do Biura Zarządu Głównego PZHGP.
Na zagraniczne gołębie pocztowe duplikaty nie będą wydawane.

§ 4
Postanowienia końcowe:
1. Pisemne wystąpienia jednostek organizacyjnych PZHGP o duplikaty Kart Własności gołębia, Zarząd Główny PZHGP przechowuje przez 3 lata.
2. Wszelkie spory wynikłe z gołębiami przybłąkanymi rozpatrywane będą przez Sądy Koleżeńskie PZHGP według zakresu działania i jego właściwości.


ROZDZIAŁ VIII

PODPISYWANIE PISM, WZORY PIECZ?TEK, ABONAMENT MIESIĘCZNIKA "HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH"

§ l
Podpisywanie pism i powadzenie korespondencji przez jednostki organizacyjne następuje według jednolitego postępowania prawnego określonego poniżej:
1. Pisma wysyłane na zewnątrz obowiązkowo muszą być ostemplowane pieczątką adresową lub być sporządzone na papierze firmowym. Pisma wysyłane na zewnątrz podpisane są przez osoby upoważnione do reprezentowania Zarządu, tj. przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu, w tym obowiązkowo przez Sekretarza Zarządu. Osoby te składają podpisy obowiązkowo pod pieczątkami imiennymi.
2. Umowy, zlecenia, czeki i zamówienia, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe jednostki organizacyjnej PZHGP, muszą posiadać dwa podpisy w tym obowiązkowo Wiceprezesa d/s Finansowych, zaś na szczeblu Zarządu Głównego także podpis Głównego Księgowego.
3. Komisje Rewizyjne, Sądy Koleżeńskie i inne Komisje powołane przy Zarządzie Głównym i jednostkach terenowych Związku (Okręgi i Oddziały, § 20 Statutu PZHGP), zaopatrują swoje pisma w pieczątkę adresową Zarządu, przy którym działają, lub sporządzają je na papierze firmowym jednostki organizacyjnej, przy której działają. Pod treścią pisma odciskają pieczątkę własną, pod którą składa podpis przewodniczący lub zastępca. Wszystkie Komisje i Sądy Koleżeńskie wysyłają korespondencję poprzez sekretariat Zarządu, przy którym działają.
4. Wszystkie jednostki organizacyjne Związku zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi na pisma i zapytania organów państwowych lub samorządowych, w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma (obowiązuje data stempla pocztowego), zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 2
Zgodnie z § 5 Statutu PZHGP ustala się jednolite wzory pieczątek podłużnej i okrągłej:
1. Pieczątka podłużna ma następujące cechy:
długość pieczątki - 55 mm
szerokość pieczątki - 20 mm
napis na pieczątce:
POLSKI ZWI?ZEK HODOWCóW
GOŁĘBI POCZTOWYCH
Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału)
[kod] [miejscowość]
[ulica nr]
2. Pieczątka okrągła ma następujące cechy:
średnica pieczątki 30 mm
wzór pieczątki (napis):
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału) [miejscowość] PZHGP w środku pieczątki widnieje wizerunek gołębia w locie lecącego w lewą stronę po odciśnięciu pieczątki.
Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu SZCZECIN PZHGP
Dla powołanych terenowych jednostek Związku wraz z aktem ich powołania, jednostka powołująca dostarcza również pieczątki wg wzoru jak w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu.
3. Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński, Kolegium Sędziów i Główna Komisja Lotowa, jak również Komisje Rewizyjne, Sądy Koleżeńskie i Komisje Zegarowo-Lotowe jednostek terenowych Związku, posiadaj jednolite wzory pieczątek podłużnych:
Przewodniczący ................. Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący ................. Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący ................. Komisji Zegarowo-Lotowej przy Oddziale ................
Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Kolegium Sędziów
41-501 CHORZóW WPKiW
4. Prezydium Zarządu Głównego PZHGP może wydać inne wzory pieczątek dla powołanych komisji roboczych przy Zarządzie Głównym jak np.:
Główna Komisja Statutowo - Regulaminowa,
Sąd Rewizyjny przy Zarządzie Głównym PZHGP,
Kolegium Redakcyjne Hodowcy Gołębi Pocztowych.
5. Terenowe jednostki Zawiązku, wydają za zgodą instancyjną pieczątki - dla Zarządu Okręgu - wydaje Prezydium Zarządu Głównego, dla Zarządu Oddziału - wydaje Prezydium Zarządu Okręgu. Mogą one też wydać inne wzory pieczątek dla powołanych Komisji lub zespołów roboczych przy Zarządzie.
6. Zgodnie z § 55 ust. 2 Statutu PZHGP, Zarząd Oddziału powołując Sekcję, ustala dla niej odpowiednią odrębną uchwałą wzór pieczątki, która podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Okręgu.
7. Zgodnie z § 23 Statutu PZHGP, Zarząd Okręgu powołując Rejon Lotowy, ustala dla niego odpowiednią odrębną uchwałą wzór pieczątki, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.

§ 3
Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu PZHGP, realizując swoje podstawowe cele, Związek wydaje fachowy miesięcznik pod nazwą "HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH".
1. Miesięcznik Hodowca Gołębi Pocztowych redagowany jest przez Kolegium Redakcyjne działające przy Zarządzie Głównym.
2. W miesięczniku Hodowca Gołębi Pocztowych zamieszczane są artykuły pisane przez profesjonalistów, jak również w szerokim zakresie artykuły pisane przez hodowców, hodujących gołębie pocztowe i uczestniczących w lotach konkursowych. W miesięczniku publikowane są również systematycznie informacje o działalności PZHGP.
3. Zamówienia na całoroczną prenumeratę miesięcznika składają Zarządy Oddziałów i indywidualnie hodowcy w terminie do dnia 30 września na rok następny kalendarzowy.
4. Na podstawie złożonych zamówień przez Zarządy Oddziałów z imiennymi dokładnymi adresami wysyłkowymi i kodem pocztowym abonentów, Zarząd Główny przesyła co miesiąc HGP pod wskazany adres.


ROZDZIAŁ IX

ABSOLUTORIUM KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 1
Komisje Rewizyjne zgodnie z § 37 ust. 3, § 48 ust. 2 pkt. b) i § 56 ust. 2 pkt. b) i c) Statutu PZHGP stawiają wniosek dla poszczególnych Zarządów PZHGP o udzielenie absolutorium.

§ 2
Nie otrzymanie absolutorium przez Zarząd Oddziału na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału powoduje, że Oddziałowa Komisja Rewizyjna zawiadamia na piśmie w ciągu 14 dni Zarząd Okręgu PZHGP o nieotrzymaniu przez Zarząd Oddziału absolutorium.
Zarząd Okręgu PZHGP w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia, dokonuje wspólnie z Okręgową Komisją Rewizyjną kontroli dokumentów, które stanowiły powód wniosku Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów przez Oddziałową Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu PZHGP na podstawie § 53 ust. 1 Statutu PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału celem: złożenia sprawozdania stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych, wybrania nowego Prezesa i Zarządu Oddziału PZHGP, po jego uprzednim zawieszeniu zgodnie z § 44 ust. 9 i 10 Statutu PZHGP skierowania oskarżenia do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego PZHGP na Prezesa i Członków Zarządu Oddziału zgodnie z art. 2 § 3, 4 i 5 Rozdz. II Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, skierowania sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Urząd Skarbowy, Prokuratura), jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do załatwienia wewnątrz Związku.
W przypadku nie stwierdzenia stawianych zarzutów na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału przez Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu PZHGP przedstawia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i zgodnie z § 56 ust. 2 pkt. c) Statutu PZHGP i stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Oddziału PZHGP.

§ 3
Nie otrzymanie absolutorium na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej przez Zarząd Okręgu PZHGP na podstawie § 45 ust. 2 pkt. b) Statutu PZHGP powoduje, że Okręgowa Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni od Okręgowego Zebrania Sprawozdawczego, zawiadamia na piśmie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
Prezydium Zarządu Głównego PZHGP wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną dokonują kontroli dokumentów, które stanowiły powód nieudzielania absolutorium Zarządowi Okręgu PZHGP.
W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP na podstawie § 43 ust. 1 i 2 Statutu PZHGP, zwołuje Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów celem: przekazania stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych, wybrania nowego Prezesa i Zarządu Okręgu PZHGP, po jego uprzednim zawieszeniu zgodnie z § 34 ust. 15 i 16 Statutu PZHGP, skierowania oskarżenia do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego na Prezesa i Członków Zarządu Okręgu, zgodnie z art. 2 § 3, 4 i 5 Rozdz. II Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, skierowanie sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Policja, Prokuratura), jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do załatwienia wewnątrz Związku.
W przypadku nie stwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym wynikającym z § 45 ust. 2 pkt. b) Statutu PZHGP, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje ponowne zebranie sprawozdawcze z udziałem Delegatów Oddziałów należących terytorialnie do danego Okręgu oraz przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, przedstawiając sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Okręgu PZHGP.
Jeżeli absolutorium dotyczyło Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, zgodnie z § 43 Statutu PZHGP celem przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz postawienia wniosku o udzielenie absolutorium za okres 4-letniej kadencji.

§ 4
Pozostałe zasady działania Komisji Rewizyjnej muszą być zgodne z obowiązującym REGULAMINEM KOMISJI REWIZYJNEJ, uchwalonym przez KWZD w dniu 17.04.1983 roku.


ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KO?COWE

§ 1
1. Związek jest organizacją sportową, zaś nagrody przyznawane we współzawodnictwie lotowym i wystawowym, podlegają ogólnym przepisom finansowym.
2. Członkiem Związku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
3. Związek opiera swą działalność na społecznej pracy członków.
4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.
5. Władze Związku na każdym szczeblu organizacyjnym, reprezentują interesy członków Związku wobec organów władzy administracji państwowej, samorządowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych i wyznaniowych.

§ 2
1. Majątek Związku wykorzystywany może być tylko zgodnie ze swym przeznaczeniem do realizowania zadań statutowych.
2. Wszystkie operacje finansowe muszą być przeprowadzane przez kasę na podstawie obowiązującej instrukcji finansowej PZHGP. Każdy Okręg i Oddział musi posiadać własne konto bankowe. ?rodki finansowe Sekcji i Rejonu Lotowego, znajdują się na koncie macierzystego Zarządu Oddziału.
3. Jednostki organizacyjne Związku wszystkich szczebli odpowiedzialne są za aktywa i pasywa swojej działalności. W szczególności odpowiadają za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarności lub niedbałości i zobowiązane są do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.

§ 3
Zarząd Główny przeznacza część wolnych środków finansowych na dotacje, które udzielane jednostkom organizacyjnym Związku, mogą zostać przeznaczone na następujące cele:
1. Na budowę domów związkowych.
2. Na wyposażenie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych Zarządów Okręgów.
3. Na budowę kabin do transportowania gołębi i rozwijanie związkowych środków transportowych.
4. Na wystawy okręgowe i wystawę ogólnopolską, jeżeli jej organizacja zlecona zostanie Zarządowi Okręgu.
5. Na szkolenie hodowców z zakresu działalności finansowej, działalności Sądów Koleżeńskich, Komisji Rewizyjnych, Komisji Zegarowo-Lotowych i Kolegium Sędziów, jeżeli ich organizacja zlecona została Zarządowi Okręgu lub Zarządowi Oddziału.

§ 4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym, mają zastosowanie przepisy Statutu PZHGP, oraz przepisy regulaminów Związku, uchwalonych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

§ 5
Główna Komisja Statutowo-Regulaminowa przy Zarządzie Głównym PZHGP jest organem powołanym do przygotowania materiałów do regulaminów Związku oraz organem uprawnionym do przygotowania dla potrzeb Prezydium Zarządu Głównego PZHGP interpretacji obowiązujących przepisów w Polskim Związku Hodowców Głębi Pocztowych.

§ 6
Niniejszy Regulamin Organizacyjny został uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 25 listopada 2000 roku i obowiązuje z dniem podjęcia.

§ 7
Traci moc Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Plenum Zarządu Głównego PZHGP w dniu 16 marca 1996 roku.

Za Zarząd

PREZES Zarządu Głównego PZHGP inż. Jan KAWALER

SEKRETARZ Zarządu Głównego PZHGP Roman KALUS
 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"