Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny - Strona 10 Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KO?COWE

§ 1
1. Związek jest organizacją sportową, zaś nagrody przyznawane we współzawodnictwie lotowym i wystawowym, podlegają ogólnym przepisom finansowym.
2. Członkiem Związku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
3. Związek opiera swą działalność na społecznej pracy członków.
4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.
5. Władze Związku na każdym szczeblu organizacyjnym, reprezentują interesy członków Związku wobec organów władzy administracji państwowej, samorządowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych i wyznaniowych.

§ 2
1. Majątek Związku wykorzystywany może być tylko zgodnie ze swym przeznaczeniem do realizowania zadań statutowych.
2. Wszystkie operacje finansowe muszą być przeprowadzane przez kasę na podstawie obowiązującej instrukcji finansowej PZHGP. Każdy Okręg i Oddział musi posiadać własne konto bankowe. ?rodki finansowe Sekcji i Rejonu Lotowego, znajdują się na koncie macierzystego Zarządu Oddziału.
3. Jednostki organizacyjne Związku wszystkich szczebli odpowiedzialne są za aktywa i pasywa swojej działalności. W szczególności odpowiadają za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarności lub niedbałości i zobowiązane są do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.

§ 3
Zarząd Główny przeznacza część wolnych środków finansowych na dotacje, które udzielane jednostkom organizacyjnym Związku, mogą zostać przeznaczone na następujące cele:
1. Na budowę domów związkowych.
2. Na wyposażenie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych Zarządów Okręgów.
3. Na budowę kabin do transportowania gołębi i rozwijanie związkowych środków transportowych.
4. Na wystawy okręgowe i wystawę ogólnopolską, jeżeli jej organizacja zlecona zostanie Zarządowi Okręgu.
5. Na szkolenie hodowców z zakresu działalności finansowej, działalności Sądów Koleżeńskich, Komisji Rewizyjnych, Komisji Zegarowo-Lotowych i Kolegium Sędziów, jeżeli ich organizacja zlecona została Zarządowi Okręgu lub Zarządowi Oddziału.

§ 4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym, mają zastosowanie przepisy Statutu PZHGP, oraz przepisy regulaminów Związku, uchwalonych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

§ 5
Główna Komisja Statutowo-Regulaminowa przy Zarządzie Głównym PZHGP jest organem powołanym do przygotowania materiałów do regulaminów Związku oraz organem uprawnionym do przygotowania dla potrzeb Prezydium Zarządu Głównego PZHGP interpretacji obowiązujących przepisów w Polskim Związku Hodowców Głębi Pocztowych.

§ 6
Niniejszy Regulamin Organizacyjny został uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 25 listopada 2000 roku i obowiązuje z dniem podjęcia.

§ 7
Traci moc Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Plenum Zarządu Głównego PZHGP w dniu 16 marca 1996 roku.

Za Zarząd

PREZES Zarządu Głównego PZHGP inż. Jan KAWALER

SEKRETARZ Zarządu Głównego PZHGP Roman KALUS


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"