Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny - Strona 8 Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VIII

PODPISYWANIE PISM, WZORY PIECZ?TEK, ABONAMENT MIESIĘCZNIKA "HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH"

§ l
Podpisywanie pism i powadzenie korespondencji przez jednostki organizacyjne następuje według jednolitego postępowania prawnego określonego poniżej:
1. Pisma wysyłane na zewnątrz obowiązkowo muszą być ostemplowane pieczątką adresową lub być sporządzone na papierze firmowym. Pisma wysyłane na zewnątrz podpisane są przez osoby upoważnione do reprezentowania Zarządu, tj. przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu, w tym obowiązkowo przez Sekretarza Zarządu. Osoby te składają podpisy obowiązkowo pod pieczątkami imiennymi.
2. Umowy, zlecenia, czeki i zamówienia, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe jednostki organizacyjnej PZHGP, muszą posiadać dwa podpisy w tym obowiązkowo Wiceprezesa d/s Finansowych, zaś na szczeblu Zarządu Głównego także podpis Głównego Księgowego.
3. Komisje Rewizyjne, Sądy Koleżeńskie i inne Komisje powołane przy Zarządzie Głównym i jednostkach terenowych Związku (Okręgi i Oddziały, § 20 Statutu PZHGP), zaopatrują swoje pisma w pieczątkę adresową Zarządu, przy którym działają, lub sporządzają je na papierze firmowym jednostki organizacyjnej, przy której działają. Pod treścią pisma odciskają pieczątkę własną, pod którą składa podpis przewodniczący lub zastępca. Wszystkie Komisje i Sądy Koleżeńskie wysyłają korespondencję poprzez sekretariat Zarządu, przy którym działają.
4. Wszystkie jednostki organizacyjne Związku zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi na pisma i zapytania organów państwowych lub samorządowych, w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma (obowiązuje data stempla pocztowego), zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 2
Zgodnie z § 5 Statutu PZHGP ustala się jednolite wzory pieczątek podłużnej i okrągłej:
1. Pieczątka podłużna ma następujące cechy:
długość pieczątki - 55 mm
szerokość pieczątki - 20 mm
napis na pieczątce:
POLSKI ZWI?ZEK HODOWCóW
GOŁĘBI POCZTOWYCH
Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału)
[kod] [miejscowość]
[ulica nr]
2. Pieczątka okrągła ma następujące cechy:
średnica pieczątki 30 mm
wzór pieczątki (napis):
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału) [miejscowość] PZHGP w środku pieczątki widnieje wizerunek gołębia w locie lecącego w lewą stronę po odciśnięciu pieczątki.
Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu SZCZECIN PZHGP
Dla powołanych terenowych jednostek Związku wraz z aktem ich powołania, jednostka powołująca dostarcza również pieczątki wg wzoru jak w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu.
3. Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński, Kolegium Sędziów i Główna Komisja Lotowa, jak również Komisje Rewizyjne, Sądy Koleżeńskie i Komisje Zegarowo-Lotowe jednostek terenowych Związku, posiadaj jednolite wzory pieczątek podłużnych:
Przewodniczący ................. Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący ................. Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący ................. Komisji Zegarowo-Lotowej przy Oddziale ................
Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Kolegium Sędziów
41-501 CHORZóW WPKiW
4. Prezydium Zarządu Głównego PZHGP może wydać inne wzory pieczątek dla powołanych komisji roboczych przy Zarządzie Głównym jak np.:
Główna Komisja Statutowo - Regulaminowa,
Sąd Rewizyjny przy Zarządzie Głównym PZHGP,
Kolegium Redakcyjne Hodowcy Gołębi Pocztowych.
5. Terenowe jednostki Zawiązku, wydają za zgodą instancyjną pieczątki - dla Zarządu Okręgu - wydaje Prezydium Zarządu Głównego, dla Zarządu Oddziału - wydaje Prezydium Zarządu Okręgu. Mogą one też wydać inne wzory pieczątek dla powołanych Komisji lub zespołów roboczych przy Zarządzie.
6. Zgodnie z § 55 ust. 2 Statutu PZHGP, Zarząd Oddziału powołując Sekcję, ustala dla niej odpowiednią odrębną uchwałą wzór pieczątki, która podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Okręgu.
7. Zgodnie z § 23 Statutu PZHGP, Zarząd Okręgu powołując Rejon Lotowy, ustala dla niego odpowiednią odrębną uchwałą wzór pieczątki, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.

§ 3
Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu PZHGP, realizując swoje podstawowe cele, Związek wydaje fachowy miesięcznik pod nazwą "HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH".
1. Miesięcznik Hodowca Gołębi Pocztowych redagowany jest przez Kolegium Redakcyjne działające przy Zarządzie Głównym.
2. W miesięczniku Hodowca Gołębi Pocztowych zamieszczane są artykuły pisane przez profesjonalistów, jak również w szerokim zakresie artykuły pisane przez hodowców, hodujących gołębie pocztowe i uczestniczących w lotach konkursowych. W miesięczniku publikowane są również systematycznie informacje o działalności PZHGP.
3. Zamówienia na całoroczną prenumeratę miesięcznika składają Zarządy Oddziałów i indywidualnie hodowcy w terminie do dnia 30 września na rok następny kalendarzowy.
4. Na podstawie złożonych zamówień przez Zarządy Oddziałów z imiennymi dokładnymi adresami wysyłkowymi i kodem pocztowym abonentów, Zarząd Główny przesyła co miesiąc HGP pod wskazany adres.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"