Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny - Strona 5 Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ V

PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKóW DO PZHGP I PRZECHODZENIE CZŁONKóW ZWI?ZKU DO INNEGO ODDZIAŁU

§ 1
1. Członkiem Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec posiadający pełnię praw publicznych. Tryb i warunki przyjęcia zgodnie z § 10 Statutu PZHGP są następujące, kandydat:
a) wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału,
b) zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomości Statutu PZHGP i regulaminów Związku,
c) zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału,
d) uiści przewidywaną opłatę wpisową, oraz składkę członkowską za półrocze,w którym został przyjęty w poczet członków PZHGP. Wysokość wpisowego uchwala każdego roku Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału.
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu Oddziału odmawiającego przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwoływania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo ubiegania się o członkostwo w innym Oddziale.

§ 2
Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu PZHGP, członek zwyczajny i nadzwyczajny przechodzący do innego Oddziału zachowuje swoje następujące prawa i obowiązki:
a) ma prawo przejść do innego Oddziału raz w roku kalendarzowym, po sezonie lotowym, w miesiącach od 1 października do 30 listopada,
b) ma obowiązek wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział do którego przechodzi,
c) ma obowiązek dokonania rozliczenia finansowo - rzeczowego w macierzystym Oddziale i Sekcji,
d) nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, od którego odchodzi,
e) w przypadku nie przyjęcia hodowcy przez Zarząd Oddziału, do którego hodowca chce przejść, ma zastosowanie przepis § 10 ust. 1 pkt. f) i g) Statutu PZHGP.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"