Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny - Strona 4 Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIENIA ZARZ?DóW W ZAKRESIE KARALNO?CI

Zgodnie ze Statutem PZHGP, uprawnienia do karania członków Związku posiadają wyłącznie Sądy Koleżeńskie.
Statut PZHGP w Rozdz. VIII, Rozdz. XII i w Rozdz. XVI ustala odpowiednie S?DY KOLE?E?SKIE.
Sądy Koleżeńskie rozpatrują wniesione przez Zarządy pozwy (oskarżenia), zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM S?DU KOLE?E?SKIEGO.
Regulamin Sądu Koleżeńskiego normuje postępowanie przed Sądami Koleżeńskimi w sprawach o naruszenie przepisów Statutu
PZHGP, regulaminów i uchwał władz PZHGP w stosunkach:
a) między członkami PZHGP,
b) między członkami, a Zarządem PZHGP.
Nie są rozpatrywane przez Sądy Koleżeńskie sprawy zaistniałe między zarządami.
Nie są w postępowaniu Sądu Koleżeńskiego rozpatrywane sprawy, które należą do kompetencji sądów powszechnych lub innych właściwych władz.
Strony nie mają prawa odwoływania się, od prawomocnych orzeczeń Sądów Koleżeńskich do sądów powszechnych, lub innych organów państwowych i samorządowych. Zakres działania Sądu Koleżeńskiego i jego właściwości przedstawia się następująco:
a) § 3 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego - oskarżenie (powództwo) wnosi się przed sąd I instancji tego Oddziału, do którego obwiniony (pozwany) należy,
b) § 4 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego - o ile obwinionym (pozwanym) jest członek wyższej instancji organizacyjnej, wówczas oskarżenie (pozew) należy wnieść do Sądu Koleżeńskiego tej instancji, na szczeblu której obwiniony (pozwany) działa,
c) § 5 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego - na prezesa Zarządu Oddziału, przewodniczącego Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego i przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, oskarżenie (pozew) należy wnieść do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, jako I instancji w sprawie.
Sądy Koleżeńskie działające w I instancji przystępują do rozpoznania sprawy w okresie najdalej 30 dni.
Sądy Koleżeńskie działające w II instancji przystępują do rozpoznania sprawy w okresie najdalej 60 dni.
Główny Sąd Koleżeński przystępuje do rozpoznania sprawy w okresie najdalej 90 dni.
Sądy Koleżeńskie w korespondencji między sobą załatwiają sprawy w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania pisma.
Koszty postępowania ponoszone przez stronę każdego roku, w miesiącu kwietniu, uchwala Zarząd Główny.
Regulamin Sądu Koleżeńskiego przewiduje również następujące procedury prawne:
a) art. 8 - uchybienia i przywrócenie terminu,
b) art. 9 - wznowienie postępowania,
c) art. 10 - zawieszenie lub umorzenie postępowania,
d) art. 18 - odwołanie od orzeczenia I instancji,
e) art. 20 - rewizja nadzwyczajna,
f) art. 22 - prawo łaski,
g) art. 23 - przywrócenie praw, zatarcie kary.
Zarządy poszczególnych ogniw Związku mają prawo zawieszania Zarządów za działalność sprzeczną ze Statutem PZHGP, regulaminami i uchwałami Związku, oraz zawieszania członków Związku zgodnie z Rozdz. III § 3 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Lotowo-Zegarowego, ale równocześnie w ciągu 14 dni mają obowiązek skierowania sprawy do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego.
Zarząd zawieszający członka lub podległy mu Zarząd, ma obowiązek przekazać swą decyzję zawieszonemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Orzeczenia i postanowienia Sądów Koleżeńskich wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Sądu Koleżeńskiego (poza Sądem Rewizyjnym), uprawnionych do głosowania.
Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 11.02.1995 roku, czas trwania dla stosowanych kar z art. 16 § 12 pkt. a) i b) Rozdz. XIV Regulaminu Sądu Koleżeńskiego jest następujący:
§ 12 pkt. a) - upomnienie
Czas trwania kary wynosi 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 12 pkt. b) - nagana
Czas trwania kary wynosi 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.
Wymierzenie kar ujętych w §12 pkt. a) i b) nie jest równoznaczne z zakazem pełnienia funkcji w PZHGP.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"