Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny - Strona 3 Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ III

ZARZ?D GŁóWNY, ZARZ?DY OKRĘGóW, ZARZ?DY ODDZIAŁóW, SEKCJE, REJONY LOTOWE

§ 1
Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Zarząd Główny określa kierunki działania Związku na podstawie uchwał i postanowień Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd Główny zatwierdza regulaminy, poza Regulaminem Głównej Komisji Rewizyjnej i Regulaminem Sądu Koleżeńskiego. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezesa, wybranego odrębnie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów, wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale VI Statutu PZHGP.
Przy Zarządzie Głównym PZHGP działają następujące organy:
a) Główna Komisja Rewizyjna
b) Główny Sąd Koleżeński
c) Główna Komisja Statutowo-Regulaminowa
d) Sąd Rewizyjny
e) Główna Komisja Lotowa
f) Kolegium Sędziów
g) Kolegium Redakcyjne HGP

§ 2
Okręg powoływany jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa uchwałą Zarząd Główny.
Okręg może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno województwo.
Okręg może obejmować swoim zasięgiem cały makroregion.
Siedzibą Zarządu Okręgu nie musi być miasto wojewódzkie.
Zarząd Okręgu może posiadać osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Okręgu zmniejszy się do 350 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji (2 lata), Zarząd Główny zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Okręg.
Rozwiązanie Okręgu może nastąpić również z mocy § 41 ust. 2 i ust. 7 Statutu PZHGP poprzez:
a) zwołanie na podstawie § 42 lub § 43 ust. 1 Statutu PZHGP Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów,
b) na podstawie uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności połowy delegatów,
c) łączenie Okręgu z innymi Okręgami w jeden duży Okręg lub Region PZHGP, następuje na podstawie uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności połowy delegatów. Zarząd Okręgu określa kierunki działania Okręgu w oparciu o uchwały i postanowienia Okręgowego Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybranego odrębnie przez Okręgowy Walny Zjazd Delegatów, wybiera z pośród siebie Prezydium Zarządu Okręgu.
Zarząd Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale X Statutu PZHGP.
Przy Zarządzie Okręgu działaj następujące organy:
a) Okręgowa Komisja Rewizyjna
b) Okręgowy Sąd Koleżeński
c) Okręgowa Komisja Lotowa.

§ 3
Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, którym skupionych jest, co najmniej 100 członków.
Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału określa uchwała Zarządu Okręgu. W przypadku, gdy na terenie jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Oddział skupia więcej niż 200 członków, wówczas w danej gminie samorządowej może być powołany drugi Oddział. Oddział ten musi liczyć, co najmniej 100 członków. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Oddziale zmniejszy się do 50 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowę kadencji (2 lata), Zarząd Okręgu zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Oddział.
Rozwiązanie Oddziału może nastąpić również z mocy § 51 ust. 2 i 8 Statutu PZHGP poprzez:
a) zwołanie na podstawie § 52 lub 53 ust. l Statutu PZHGP, Oddziałowego Walnego Zebrania Delegatów,
b) rozwiązanie Oddziału na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności połowy członków lub delegatów,
c) łączenie Oddziału z innymi Oddziałami w jeden duży Oddział, za zgodą Zarządu Okręgu, do którego terytorialnie Oddział należy, na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności połowy członków lub delegatów.
Przy Zarządzie Oddziału działają następujące organy:
Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Oddziałowy Sąd Koleżeński
Oddziałowa Komisja Lotowo-Zegarowa.
Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
Kompetencje Walnego Zebrania określa § 51 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału może posiadać osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa Oddziału wybiera ze swego grona:
Wiceprezesa d/s Organizacji Lotów,
Wiceprezesa d/s Gospodarczych,
Wiceprezesa d/s Finansowych,
Sekretarza.
Jednego z Wiceprezesów Zarząd Oddziału wybiera na funkcję I Zastępcy Prezesa.
Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału uprawnionych do głosowania.
Zakres działania Zarządu Oddziału Określa § 55 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku.
Zarząd Oddziału na wniosek 15 członków Oddziału powołuje Sekcje. Zarząd Oddziału swoją uchwałą ma prawo zawiesić w działaniu Zarząd Sekcji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna ze Statutem PZHGP, regulaminami i przepisami Związku oraz ma obowiązek przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
Zarząd Oddziału ma obowiązek skierować oskarżenie do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego na członka Oddziału, którego działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.
Zarząd Oddziału ma prawo zawiesić hodowcę w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym, jeżeli dokona on naruszenia przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego.
1. Hodowca, który dokonał wykroczenia przeciw Regulaminowi Lotowo-Zegarowemu może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), uchwałą Zarządu Oddziału (§ 55 Statutu PZHGP). Zawieszenie hodowcy w prawach lotowania gołębiami dorosłymi i młodymi, obowiązuje do końca miesiąca października.
2. Zgodnie z § 55 ust. 12 Statutu PZHGP, Zarząd Oddziału kieruje pozew (oskarżenie) przeciwko członkowi zawieszonemu w prawach lotowania do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego (art. 2 § 3, § 4 i § 5 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego).
3. Rozpatrywanie spraw przez Sądy Koleżeńskie I i II instancji muszą się zakończyć w danym sezonie lotowym, jednak nie później, niż 31 października danego roku kalendarzowego.
4. W przypadku przewlekania rozpatrzenia sprawy przez Sądy Koleżeńskie I lub II instancji, nałożone przez Zarząd Oddziału zawieszenie w prawach lotowania hodowcy przestaje obowiązywać z dniem pierwszego listopada danego roku kalendarzowego z mocy Regulaminu Lotowo-Zegarowego. Sprawa rozpatrywana jest w normalnym trybie, bez prawa zawieszania hodowcy w prawach lotowania.
5. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.
Zarząd Oddziału działa zgodnie z Rozdz. XIV Statutu PZHGP.

§ 4
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków mogą być tworzone Sekcje.
Sekcja jest jednostką pomocniczą Oddziału.
Zarząd Oddziału zgodnie z § 55 ust. 2 Statutu PZHGP, powołuje Sekcję na wniosek 15 członków Oddziału.
Rozwiązanie Sekcji może nastąpić:
a) na podstawie uchwały samych członków Sekcji (samo rozwiązanie),
b) na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów Oddziału.
Rozwiązanie Sekcji w wyżej wymienionych przypadkach, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy członków Sekcji lub członków Oddziału (Delegatów).
Najwyższą władzą w Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji. Władzami Sekcji wybranymi w głosowaniu tajnym są:
Prezes Sekcji,
Sekretarz Sekcji,
Skarbnik Sekcji.
Sekcje mogą prowadzić działalność finansową zgodnie obowiązującą instrukcją finansową PZHGP i ogólnymi warunkami finansowymi.
Za pobierane składki i inne opłaty Skarbnik Sekcji wydaje wpłacającemu pokwitowanie.
Sekcje działalność finansową prowadzą poprzez konto Zarządu Oddziału, pod nadzorem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Sekcje nie posiadaj majątku.
Sekcje mają prawo posiadać pieczątkę podłużną, dostarczoną przez Zarząd Oddziału.
Sekcje, jako jednostki pomocnicze w oddziałach, działają zgodnie z Rozdz. XVII Statutu PZHGP.

§ 5
Dla sprawnego przeprowadzenia lotów oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, zgodnie z § 23 Statutu PZHGP, może nastąpić łączenie Oddziałów w REJONY LOTOWE.
Rejony Lotowe powoływane są na wniosek Oddziałów przez Zarząd Okręgu. Rejony Lotowe są jednostkami pomocniczymi Okręgu.
W jednym Okręgu może być powołanych kilka Rejonów Lotowych. Rejon Lotowy musi zrzeszać minimum 3 Oddziały.
Wiodącym Oddziałem Rejonu Lotowego jest ten Oddział, którego Prezes został wybrany na przewodniczącego Rejonu Lotowego. Sprawy finansowe Rejonu Lotowego prowadzi Oddział wiodący. Każdego roku działalność finansowa Rejonu Lotowego kontrolowana jest przez Oddziałową Komisję Rewizyjną Oddziału wiodącego przy współudziale 3 osobowego zespołu (Komisji) powołanej przez Prezesów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału wiodącego przedstawia na zebraniu sprawozdawczym Rejonu Lotowego wniosek o udzielenie absolutorium.
Komisja Finansowa (3 osobowy zespół) zobowiązana jest przedstawić na zebraniu Rejonu Lotowego protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej Rejonu Lotowego, podając wnioski pokontrolne.
W przypadku przedłożenia przez Komisję Finansową negatywnych wniosków pokontrolnych i braku absolutorium dla Zarządu Rejonu Lotowego, sprawę z urzędu przejmuje do kontroli Okręgowa Komisja Rewizyjna.
Dopuszcza się łączenia Oddziałów z różnych Okręgów w jeden Rejon Lotowy, jednak wymaga to zgody na piśmie zainteresowanych Okręgów i uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
W tym przypadku Prezydium Zarządu Głównego PZHGP ustanawia uchwałą Oddział wiodący.
Przejście Oddziału PZHGP do innego Rejonu Lotowego, może nastąpić za zgodą Zarządu Okręgu PZHGP w miesiącach październik i listopad każdego roku kalendarzowego.
W wyżej wymienionych miesiącach mogą być tworzone nowe Rejony Lotowe.
Szczegóły organizacyjne dotyczące lotów omawiają i uchwalają zrzeszone w Rejonie Lotowym zainteresowane Oddziały na wspólnie organizowanych zebraniach pod przewodnictwem przewodniczącego Rejonu Lotowego.
Przy organizowanych wspólnych lotach Rejony Lotowe mogą wydać jedną wspólną listę konkursową sporządzoną w oparciu o materiał źródłowy z poszczególnych oddziałów.
Rejony Lotowe używają własnej pieczątki podłużnej dla korespondencji zwykłej, zaś na dyplomach używają pieczątki okrągłej Oddziału wiodącego z podpisami Przewodniczącego i Sekretarza Rejonu Lotowego.

§ 6
Statut PZHGP w § 33, § 46 i § 54 ustala jednolite funkcje w Zarządzie Głównym, w Zarządzie Okręgu i w Zarządzie Oddziału tj.:
a) Prezes,
b) Wiceprezes d/s Organizacji Lotów,
c) Wiceprezes d/s Finansowych,
d) Wiceprezes d/s Gospodarczych,
e) Sekretarz.
Osoby piastujące wyżej wymienione funkcje w Zarządzie Głównym i w Zarządzie Okręgu tworzą Prezydium Zarządu działając zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PZHGP.
Zarząd Oddziału działa w komplecie bez wybierania Prezydium. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Okręgu i Zarządu Oddziału, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ich członków.
Kompetencje członków Zarządu są następujące:
PREZES
- kieruje pracą całego Zarządu i Prezydium,
- inicjuje i rozdziela zadania wśród członków Prezydium i Zarządu,
- reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej,
- reprezentuje pracodawcę w zakresie jego uprawnień wynikających z Kodeksu Pracy.
- Prezes odpowiada za całą stronę organizacyjną Zarządu.
WICEPREZES d/s ORGANIZACJI LOTóW - opracowuje program lotów, opracowuje projekty regulaminów współzawodnictwa lotowego, odpowiada za organizację lotów, za nadzorowanie przestrzegania przez hodowców Regulaminu Lotowo-Zegarowego i wszystkich prac związanych z pracami Komisji Lotowo-Zegarowej.
Pozostałe kompetencje, uprawnienia i obowiązki stanowią przepisy wynikające z Regulaminu Lotowo-Zegarowego.
WICEPREZES d/s FINANSOWYCH - przygotowuje preliminarze budżetowe, prowadzi księgowość dochodów i wydatków budżetowych, nadzoruje realizację dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, a w szczególności z przepisami wynikającymi z Instrukcji Finansowej.
WICEPREZES d/s GOSPODARCZYCH - odpowiada za cały majątek stały i ruchomy Związku jego właściwe wykorzystanie, konserwowanie, naprawianie i zabezpieczenie oraz za właściwe stosowanie przepisów prawnych regulujących wykorzystanie majątku Związku.
SEKRETARZ - odpowiada za właściwe organizowanie pracy biurowej Zarządu, za całą korespondencję oraz prawidłowe protokołowanie przebiegu zebrań, a także sformułowanie treści podejmowanych uchwał.
Jeżeli Prezes zrezygnuje ze swej funkcji, Zarząd Główny, Zarząd Okręgu jak i Zarząd Oddziału zobowiązane są wciągu 3 miesięcy od dnia rezygnacji zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajne Walne Zebranie, celem dokonania wyboru nowego Prezesa.
W przypadku, gdy ma to miejsce w czwartym roku biegnącej kadencji, to Zarządem do końca kadencji kieruje I Zastępca Prezesa.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"