Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 8 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VIII

Zawieszenie lub Umorzenie PostĘpowania

 

Art. 8.

1. KD nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza gdy :
a. czyn nie zawiera znamion naruszenia przepisów określonych w Art. 1 niniejszego regulaminu,
b. oskarżony zmarł,
c. nastąpiło przedawnienie karalności,
d. postępowanie co do tego samego czynu, tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone, albo wcześniej wszczęte toczy się,
e. strona w terminie nie uiściła wymaganej opłaty,
f. na zgodny wniosek – nie dotyczy sytuacji gdy jedną ze stron jest zarząd.
2. Postępowanie zawiesza się, gdy zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania.
3. W przypadku zawieszenia postępowania bieg przedawnienia nie biegnie.
4. Postanowienie o umorzeniu postępowania i jego zawieszeniu doręcza się stronom wraz z uzasadnieniem.
5. Na postanowienie o umorzeniu i zawieszeniu postępowania przysługuje zażalenie do KD wyższej instancji. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem komisji, która wydała zaskarżone orzeczenie.
6. KD wyższej instancji utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie lub je uchyla do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W przypadku utrzymania orzeczenia w mocy z chwilą ogłoszenia staje się ono prawomocne.
7. Główna Komisja Dyscyplinarna na posiedzeniu niejawnym może umorzyć i stwierdzić nieważność nieprawomocnego lub prawomocnego orzeczenia terenowych KD, jeżeli zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.
8. Głowna Komisja Dyscyplinarna ma prawo zawiadomić właściwy Zarząd Oddziału lub Okręgu o rażącym naruszeniu przepisów niniejszego regulaminu przez członków Oddziałowych lub Okręgowych KD, a ten ma obowiązek skierowania aktu oskarżenia (pozwu) przeciwko osobie winnej tych naruszeń.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"