Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 18 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XVIII

Przepisy Przejściowe i Końcowe

 

Art. 19.

1. Główna Komisja Dyscyplinarna sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych i Oddziałowych KD.
2. W rozprawach przed KD nie mogą brać udziału nie członkowie PZHGP.
3. Jeżeli jedną ze stron jest Zarząd, wówczas może on wyznaczyć swego pełnomocnika do udziału w rozprawie. Pełnomocnictwo to może być udzielone pisemnie lub ustnie i złożone w formie oświadczenia do protokołu.
4. KD prowadzą ewidencję kar.
5. Główna Komisja Dyscyplinarna w terminie 6 miesięcy od uchwalenia niniejszego regulaminu opracuje wzory protokołów wykorzystywanych w toku postępowania. Z chwilą uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Komisji Dyscyplinarnych. Sprawy dotychczas zawisłe przed KD, a do chwili uchwalenia niniejszego regulaminu nie zakończone, rozpoznaje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZHGP w dniu 23 stycznia 2004 roku zgodnie z § 37 Statutu PZHGP i obowiązuje z dniem uchwalenia. 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"