Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 13 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XIII

Orzekanie

 

Art. 13.

1. Po wysłuchaniu stron KD przystępuje do narady, która jest tajną.
2. Podstawę orzeczenia stanowi całokształt okoliczności ujawnionych w toku przewodu dyscyplinarnego.
3. Narada i głosowanie odbywają się z osobna, co do winy oraz co do kary. Członkowie KD głosują począwszy od najmłodszego, przewodniczący głosuje ostatni. Orzeczenie zapada bezwzględną większością głosów.
4. Po ukończeniu głosowania pisze się sentencję orzeczenia, którą wszyscy członkowie KD podpisują nie wyłączając przegłosowanych.
5. Członkowie KD przegłosowani mają prawo złożyć na piśmie uzasadnienie swego odrębnego zdania przed upływem terminu do uzasadnienia orzeczenia.
6. Każda sentencja orzeczenia powinna zawierać :
a. oznaczenie KD, która ją wydała,
b. nazwiska członków KD,
c. datę i miejsce rozpoznawania sprawy i wydania orzeczenia,
d. imię i nazwisko oraz inne dane ustalające tożsamość obwinionego,
e. dokładne określenie zarzucanego obwinionemu czynu z podaniem czasu i miejsca jego popełnienia, w przypadku orzeczenia skazującego, ustalenie czynu przypisanego obwinionemu i karę, na jaką obwinionego skazano.
7. Po podpisaniu sentencji orzeczenia przewodniczący ogłasza ją publicznie i przytacza ustnie najważniejsze powody orzeczenia oraz wskazuje stronom sposób i termin odwołania się od orzeczenia do II instancji.8. Stosuje się następujące kary :
a. kary porządkowe :
1) upomnienie,
2) nagana,
3) pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Związku na okres od 1 – 5 lat,
4) pozbawienie prawa lotowania na okres do 2 lat,
b. kary pozbawienia członkostwa
1) na okres 1 – 2 lata,
2) na okres 2 – 5 lat,
3) na okres 5 – 10 lat,
c. kara pozbawienia członkostwa na zawsze – wykluczenie ze Związku.
9. Orzeczenie kary z Rozdz. XIII, Art. 13, pkt. 8, ppkt. b) i c) niniejszego Regulaminu, powoduje zakaz lotowania gołębiami z gołębnika ukaranego, co należy ująć w sentencji orzeczenia.
10. KD w wydanym orzeczeniu ostatecznym, może nakazać ogłoszenie sentencji orzeczenia w miesięczniku Hodowca Gołębi Pocztowych, co należy ująć w sentencji orzeczenia.Nie ujęcie w sentencji orzeczenia pkt. 9 i 10 powoduje, że KD takiej kary nie zastosowała.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"