Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 11 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XI

Ogólny Porządek Rozprawy

Art. 11.

1. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym tokiem, a w szczególności by dowody na poparcie oskarżenia były przedstawione przed dowodami służącymi do obrony.
2. Obwinionemu, świadkowi, zarówno członkowie KD jak i strony mogą zadawać pytania. Przewodniczący może uchylić pytania, które uzna za niestosowne.
3. Przewodniczący daje stronom możliwość wypowiedzenia się, co do wszystkich przedmiotów podlegających rozstrzygnięciu, w każdym razie obwinionemu przysługuje głos ostatni.
4. Przewodniczący wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania spokoju i porządku. Jeżeli zarządzenia przewodniczącego KD okażą się bezskuteczne, to KD ma prawo wymierzyć zakłócającemu spokój i porządek, karę zgodną z Art. 13, pkt. 8, ppkt. a-i) i a-ii) Rozdz. XIII tegoż Regulaminu.
5. Przewodniczący może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa.
6. Na posiedzenie jawne wstęp mają poza stronami pełnoletni członkowie PZHGP.
7. Rozprawa odbywa się ustnie i jawnie. KD może zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych z własnej inicjatywy lub na wniosek stron.
8. O posiedzeniach jawnych KD zawiadamia strony (oskarżyciela, obwinionego oraz świadków) i osoby zainteresowane na 14 dni przed rozprawą KD. W przypadkach pilnych terminów (np. w czasie trwania sezonu lotowego) strony mogą zostać powiadomione o rozprawie w terminie skróconym do 7 dni.
9. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, oraz ogłasza orzeczenie KD.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"