Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 2 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ II

Zakres Działania KD i Ich Właściwości

Art. 2.

1. KD działają przy zarządach oddziałów, zarządach okręgów i Zarządzie Głównym.
2. Spory zaistniałe między zarządami nie są rozpatrywane przez KD.
3. Oskarżenie (powództwo) wnosi się przed komisję I instancji tego oddziału, do którego oskarżony (pozwany) należy.
4. O ile oskarżonym (pozwanym) jest członek wyższej instancji, wówczas oskarżenie (pozew) należy wnieść do KD tej instancji, na szczeblu której, oskarżony działa.Na Członka Zarządu Głównego, członka Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównej Komisji Dyscyplinarnej oskarżenie (pozew) w I instancji należy wnieść do Komisji Dyscyplinarnej Okręgu, którego wymieniony jest członkiem.Jeżeli pozwanym (oskarżonym) jest członek honorowy Związku, wówczas oskarżenie (pozew) w I instancji należy wnieść do Komisji Dyscyplinarnej Okręgu, którego jest członkiem.
5. W razie potrzeby KD może zwrócić się do zarządu, przy którym działa, o wyznaczenie biegłego-specjalisty.
6. KD rozpoznają sprawy określane w Rozdz. I, Art. 1, pkt. 1, jeżeli od ich ujawnienia nie upłynęło 12 miesięcy.
7. Młodociany członek w wieku 14 – 18 lat może być pociągany przed KD do odpowiedzialności, jeżeli działał z rozeznaniem, tj. osiągnął taki stopień rozwoju umysłowego i moralnego, że mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem. W stosunku do takiego członka należy jednak stosować kary wychowawcze, jak upomnienie, czy dozór.
8. Wszelkie postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący KD. W razie jego trwałej nieobecności lub wyłączenia się ze sprawy przewodniczącego KD postanowienia oraz zarządzenia wydaje zastępca przewodniczącego KD lub wyznaczony przez przewodniczącego członek KD.
9. W przypadku niemożliwości rozpoznania sprawy przez KD z uwagi na jej zdekompletowanie z jakiegokolwiek powodu, KD wyższego szczebla wyznacza właściwą do rozpatrzenia sprawy KD działającą w danym okręgu, w przypadku gdy sprawa toczy się przed komisją oddziałową lub do najbliżej położonego okręgu, gdy toczy się przed komisją okręgową.
10. Z ważnych powodów KD wyższego szczebla może wyłączyć cały skład KD i przekazać sprawę innej, równorzędnej komisji, w myśl zasady opisanej w punkcie 9.
11. Od orzeczenia KD przysługuje prawo wniesienia odwołania do KD wyższego szczebla.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"