Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 9 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ X

ZARZ?D OKRĘGU, PREZYDIUM ZARZ?DU OKRĘGU i PREZES OKRĘGU


§ 43

Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy :
1. Określenie kierunków działania Okręgu w oparciu o postanowienia Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów,
2. Tworzenie, reaktywowanie i rozwiązywanie oddziałów oraz określenie ich zasięgu terytorialnego,
3. Uchwalenie planu lotów okręgowych i podawanie ich do wiadomości oddziałom w miesiącu grudniu,
4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Okręgu,
5. Sporządzanie i opiniowanie wniosków o nadanie złotej odznaki Związku,
6. Sporządzanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki ?Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju PZHGP?,
7. Zawieszanie Zarządów Oddziałów o ile ich działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
8. W razie zawieszenia całego Zarządu Oddziału, Zarząd Okręgu ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału. Zarząd Okręgu ustala wytyczne dla kuratora,
9. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków zawieszonego Zarządu Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
10. Uchwały Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej, połowy członków Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.

§ 44

1. Zarząd Okręgu zbiera się nie rzadziej jak 4 razy w roku.
2. Zarząd Okręgu w miesiącu marcu zwołuje roczne zebranie sprawozdawcze, w którym udział biorą delegaci (§ 39, ust.3 Statutu PZHGP) w celu :
a. uchwalenia preliminarza budżetowego,
b. udzielenia absolutorium Zarządowi Okręgu, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie preliminarza budżetowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu, zapada zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów.

§45

1. Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybiera na jego wniosek ze swego grona prezydium w składzie :
- wiceprezes do spraw organizacji lotów,
- wiceprezes do spraw gospodarczych,
- wiceprezes do spraw finansowych,
- sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezes Zarządu Okręgu.
3. Zarząd Okręgu na wniosek Prezesa może odwołać członka Prezydium Zarządu Okręgu z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, conajmniej połowy członków Zarządu Okręgu uprawnionych do głosowania.

§ 46

Do zakresu działania Prezydium Zarządu Okręgu należy :
1. Kierowanie bieżącą działalnością okręgu,
2. Wykonywanie uchwał Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Głównego,
3. Przygotowanie sprawozdań oraz projektów budżetu,
4. Nadzór nad pracą Zarządów Oddziałów,
5. Zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów sprzecznych ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
6. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
7. Angażowanie pracowników etatowych,
8. Gospodarowanie majątkiem Okręgu,
9. Organizowanie lotów okręgowych i wystaw okręgowych,
10. Czuwanie nad przestrzeganiem w Okręgu i Oddziałach Statutu, uchwał, regulaminów Związku i prawa obowiązującego w Polsce,
11. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Oddziałów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu PZHGP,
12. Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.

§ 47

Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Okręgu należy :
1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarządu Okręgu,
2. Kierowanie pracami Zarządu Okręgu i jego Prezydium oraz zwoływanie ich posiedzeń,
3. Przyznawanie srebrnych odznak PZHGP,
4. Reprezentowanie Okręgu na zewnątrz,
5. Wnioskowanie do Zarządu Okręgu o powołanie i odwołanie członków Prezydium Zarządu Okręgu.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"