Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 8 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VIII

GŁóWNA KOMISJA DYSCYPLINARNA


§ 35

Główna Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona :
- przewodniczącego,
- zastępcę przewodniczącego,
- sekretarza.

§ 36

Do zadań Głównej Komisji Dyscyplinarnej należy :
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Okręgowe Komisje Dyscyplinarne,
2. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych i Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych,
3. Wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
4. Składanie na wiosennym posiedzeniu Zarządu Głównego rocznych sprawozdań,
5. Składanie sprawozdań na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów.

§ 37

Działalność Głównej Komisji Dyscyplinarnej, opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych, uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

§ 38

Orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ IX

OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE DELEGATóW


§ 39

1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą na terenie działania Okręgu.
2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć dla jego ważności, co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania.
3. Udział w Okręgowym Walnym Zebraniu biorą :
a. z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów wg klucza :
- do 500 członków należy w oddziałach wybrać 40 delegatów,
- od 501-800 członków należy w oddziałach wybrać 45 delegatów,
- od 801-2000 członków należy w oddziałach wybrać 50 delegatów,
- od 2001-5000 członków należy w oddziałach wybrać 55 delegatów,
- powyżej 5001 członków należy w oddziałach wybrać 1 delegata na 70 członków.
Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystym Oddziale, oraz posiada 4. letni staż związkowy do władz okręgowych Związku. Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji został utworzony nowy Oddział, jako jednostka terenowa Związku, według klucza przyjętego dla Okręgowych Walnych Zebrań. Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta.
b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Okręgu, członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,
c. z głosem doradczym - zaproszeni goście.
Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 40

Do kompetencji Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz,
2. Określanie wytycznych do programu działania Okręgu,
3. Wybór :
- Prezesa Okręgu
- Zarządu Okręgu - 6-9 członków,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 5 członków,
- Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,
- Delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
4. Uchwalenie ramowego budżetu na 4 lata,
5. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,
6. Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej,
7. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na KWZD, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów.

§ 41

1. Termin, miejsce i porządek obrad Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów ustala Prezydium Okręgu na l4 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebrania w okręgach odbywają się w miesiącu marcu.

§ 42

1. Nadzwyczajne Okręgowe Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest zwoływane przez Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby Zarządów Oddziałów.
2. Zarząd Okręgu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymanego pisemnego żądania.
3. W związku z powyższym delegaci wybrani na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"