Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 6 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VI

ZARZ?D GŁóWNY, PREZYDIUM ZARZ?DU GŁóWNEGO i PREZYDENT ZWI?ZKU


§ 27

1. Zarząd Główny określa kierunki działania Związku opierając się na uchwałach i postanowieniach Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Zatwierdza regulaminy z wyjątkiem zastrzeżonych dla Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Ocenia i zatwierdza działalność Prezydium Zarządu Głównego, prowadzoną w okresach między posiedzeniami.
4. Zatwierdza preliminarz roczny.
5. Ustala wysokość składek członkowskich. Składki członkowskie wpłacane są w dwóch okresach roku kalendarzowego :
a. pierwsza wpłata do 30 kwietnia - jako I półrocze,
b. druga wpłata do 31 lipca - jako II półrocze,
6. Zatwierdza cenę obrączki rodowej z podziałem na koszt należny Zarządowi Głównemu, oraz koszt, jaki pozostaje w jednostkach terenowych Związku. Szczegóły określa Regulamin Organizacyjny.
7. Podejmuje decyzje odnośnie zbywania majątku trwałego Związku, oraz podejmuje decyzje utworzenia Funduszy na określone cele.
8. Rozpatruje odwołania Zarządów Okręgów od decyzji Prezydium Zarządu Głównego i Prezydenta Związku.
9. Wnioskuje o nadanie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów członkostwa honorowego.
10. Zatwierdza i opiniuje wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, oraz nadaje odznaki ?Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju PZHGP?.
11. Podejmuje decyzje o tworzeniu i rozwiązywaniu Okręgów oraz określa ich zasięg terytorialny.
12. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków ZarząduGłównego uprawnionych do głosowania.

§ 28

1. Zarząd Główny zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Na posiedzenia Zarządu Głównego zapraszani są z głosem doradczym :
a. przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,
b. przewodniczący Głównej Komisji Dyscyplinarnej,
c. prezesi tych Zarządów Okręgów, które nie są reprezentowane we władzach Zarządu Głównego.
3. Pomiędzy zjazdami Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje w miesiącu kwietniu posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Okręgów, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej, celem uchwalenia preliminarza budżetowego, zmian w zakresie współzawodnictw lotowych i udzielenia Prezydium Zarządu Głównego absolutorium. Uchwała w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego i udzielenia Prezydium Zarządu Głównego absolutorium, zapada zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Głównego i Prezesów Okręgów.

§ 29

1. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta wybranego na KWZD, na jego wniosek wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego w składzie :
- wiceprezydent d/s organizacji lotów,
- wiceprezydent d/s gospodarczych,
- wiceprezydent d/s finansowych,
- sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezydent Związku.
3. Zarząd Główny na wniosek Prezydenta może odwołać członka Prezydium Zarządu Głównego z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności conajmniej połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania.

§ 30

Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy :
1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku,
2. Wykonywanie uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Głównego,
3. Współpraca z zainteresowanymi instytucjami w kraju, oraz ze Związkami za granicą,
4. Nabywanie majątku trwałego i ruchomego Związku.
5. Powoływanie Komisji i Zespołów w celu wykonywania określonych zadań statutowych,
6. Pełnienie nadzoru nad pracą Zarządów Okręgów,
7. Opracowanie planów lotów, terminów i miejsc odlotu,
8. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządów Okręgów,
9. Zawieszanie Zarządów o ile ich działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
10. W razie zawieszenia całego Zarządu Okręgu lub Zarządu Oddziału, Prezydium Zarządu Głównego ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu lub Oddziału. Prezydium Zarządu Głównego ustala wytyczne dla kuratora,
11. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej, na członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
12. Czuwanie nad przestrzeganiem w Związku Statutu, uchwał, regulaminów i prawa obowiązującego w Polsce,
13. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Okręgów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu PZHGP,
14. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Głównego, uprawnionych do głosowania.

§ 31

Prezydium Zarządu Głównego realizuje swoje zadania przy pomocy :
1. Pracowników etatowych, których ilość ustala Zarząd Główny w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy,
2. Powołanych pełnomocników do realizacji określonych zadań wg ustalonego dla nich szczegółowego zakresu uprawnień i odpowiedzialności.

§ 32

Do kompetencji i zakresu działania Prezydenta Związku należy:
1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarządu Głównego,
2. Stawianie wniosków na Zarządzie Głównym w sprawie powoływania i odwoływania członków Prezydium Zarządu Głównego,
3. Kierowanie pracami Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz zwoływanie posiedzeń tych organów,
4. Inspirowanie działalności nowatorskiej,
5. Udzielenie prawa łaski na wniosek strony, jeżeli wykluczenie nastąpiło w oparciu o § 12, pkt. 5 Statutu,
6. Reprezentowanie Związku na zewnątrz tak w kraju jak i za granicą,
7. Nadawanie złotych odznak PZHGP,
8. Prezydent Związku jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Biura Zarządu Głównego i obowiązki swe wykonuje w ramach ustalonego przez KWZD etatu,
9. W przypadku braku możliwości pełnienia etatowo przez Prezydenta swej funkcji z jego upoważnienia funkcję urzędującego członka Zarządu może pełnić wskazany członek Prezydium Zarządu Głównego.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"