Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 5 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ V

KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATóW


§ 24

1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest, co 4 lata w miesiącu kwietniu i ogłoszony na 30 dni przed przewidzianym terminem.
3. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą :
a. z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów wg klucza - 1 delegat na każde 300 członków Okręgu. Następny delegat na 151 członków Okręgu. Delegatem na KWZD może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystym Okręgu, oraz posiada wymagany 5. letni staż związkowy do władz naczelnych Związku. Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie kadencji, został utworzony nowy Okręg - jako jednostka terenowa Związku, według klucza 1 delegat na każde 300 członków Okręgu i następny delegat na 151 członków Okręgu, jak i w Okręgu istniejącym. Delegatem na KWZD nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,
b. z biernym prawem wyborczym Prezydent Związku, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,
c. z głosem doradczym - zaproszeni goście.
Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 25.

Do kompetencji Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Prezydenta, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz.
2. Ustalenie generalnych kierunków działania Związku.
3. Wybór władz naczelnych :
- Zarządu Głównego - 20-25 członków
- Głównej Komisji Rewizyjnej - 5-7 członków
- Głównej Komisji Dyscyplinarnej - 5-7 członków.
4. Wybór Prezydenta Związku.
5. Uchwalanie ramowego budżetu na 4 lata.
6. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad.
7. Uchwalenie regulaminów dla pracy Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.
8. Przyznawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku.
9. Uchwalanie projektów zmian Statutu PZHGP.
10. Decydowanie w sprawach dotyczących rozwiązania Związku.
11. Rozpatrywanie odwołań Zarządów Okręgów od decyzji Zarządu Głównego podjętych między zjazdami.
12. Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów, przy obecności, co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
13. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz rozwiązanie Związku, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 26

1. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Prezydenta Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Zarządów Okręgów.
2. Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów w ciągu 3-miesięcy od daty otrzymanego pisemnego żądania.
3. W związku z powyższym delegaci wybrani na Krajowy Walny Zjazd Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"