Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 4 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


§ 16

Władzami naczelnymi Związku są :
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna,
4. Główna Komisja Dyscyplinarna.

§ 17

Jednostkami terenowymi Związku są :
- Okręgi,
- Oddziały.

§ 18

1. Okręg tworzony jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Okręgu zmniejszy się poniżej 350 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Związku (2 lata), to Zarząd Główny PZHGP zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Okręg. Zgodnie z § 64, ust. 2 Statutu PZHGP członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innej jednostki organizacyjnej, decyzją Zarządu Głównego PZHGP.
3. Jeżeli Zarząd Główny PZHGP tworzy nowy Okręg (drugi i następny) z istniejącego już Okręgu, to nowo tworzony Okręg musi zrzeszać 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w istniejącym Okręgu musi pozostać nie mniej niż 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa uchwałą Zarząd Główny. Władzami Okręgowymi są :
- Walne Zebranie Delegatów,
- Zarząd Okręgu,
- Okręgowa Komisja Rewizyjna,
- Okręgowa Komisja Dyscyplinarna.
4. W celu uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego Zarząd Główny może powołać Regiony jako jednostki pomocnicze. Zasady funkcjonowania Regionów określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 19

1. Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Oddziału zmniejszy się poniżej 50 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Związku (2 lata), Zarząd Okręgu PZHGP zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Oddział. Zgodnie z § 43, ust.2 i § 64, ust.2 Statutu PZHGP członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innej jednostki organizacyjnej, Uchwałą Zarządu Okręgu.
3. Jeżeli Zarząd Okręgu PZHGP tworzy nowy Oddział (drugi i następny) z istniejącego już Oddziału, to nowo tworzony Oddział musi zrzeszać 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w istniejącym Oddziale musi pozostać nie mniej niż 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Główny. Władzami Oddziału są :
- Walne zebranie Członków lub Delegatów,
- Zarząd Oddziału,
- Oddziałowa Komisja Rewizyjna,
- Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna.

§ 20

Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje. Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym. Dla sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, szczególnie w dużych skupiskach członków, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe - jako jednostki pomocnicze powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP. Tryb łączenia Oddziałów w Rejony Lotowe oraz ich funkcjonowanie, określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 21

1. Przy Zarządzie Głównym działa Kolegium Sędziów - w skrócie KS, jako organ pomocniczy Związku.
2. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 22

1. Władze Związkowe wymienione w § 16, § 18, § 19, § 21 i § 61 Statutu, oraz Delegaci wybierani są w głosowaniu tajnym. W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz uzupełnienie składu osobowego następuje kolejnym wybranym członkiem, który otrzymał największą liczbę głosów na Walnym Zebraniu lub Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów. W przypadku wyczerpania się kolejnych wybranych następców, uzupełnienie składu osobowego następuje przez wybór następnego członka do władz na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wyborczym lub Nadzwyczajnym Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów.
2. W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezydenta Związku, Prezesa Okręgu lub Prezesa Oddziału przed upływem jego kadencji, nowego Prezydenta Związku wybiera Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów, a Prezesów Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów.

§ 23

Kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"