Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 3 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWI?ZKI


§ 7

1. Członkiem Związku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
2. Członkowie Związku dzielą się na :
a. członków zwyczajnych,
b. członków nadzwyczajnych,
c. członków honorowych,
d. członków wspierających.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec, jeżeli :
a. wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału,
b. zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomości Statutu PZHGP i regulaminów związkowych,
c. uiści przewidzianą Regulaminem Organizacyjnym PZHGP opłatę wpisową,
d. zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału,
e. hoduje gołębie pocztowe i bierze udział w lotach organizowanych przez Związek.
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu Oddziału odmawiającej przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała ta winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W przypadku nie przyjęcia kandydata przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo o ubieganie się o członkostwo w innym Oddziale.
4. Członkiem nadzwyczajnym Związku może być osoba niepełnoletnia w wieku od 14-18 lat, jeżeli spełni warunki wymienione w § 8, pkt.1, a ponadto otrzyma pisemną zgodę rodziców względnie opiekunów. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.
5. Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, jak i cudzoziemiec. Członkostwo honorowe może być przyznane uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego PZHGP osobom, które ukończyły 60 rok życia i mają, co najmniej 30. letni staż organizacyjny, oraz osobom, które za aktywną działalność związkową otrzymały już złotą odznakę związkową. Osoby ubiegające się o członkostwo honorowe nie mogą być sądownie karane. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich, zaś na organizowane wystawy gołębi pocztowych ma wolny wstęp. Tryb nadawania członkostwa honorowego oraz jego uprawnienia ustala regulamin.
6. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna nie biorąca udziału w lotach organizowanych przez Związek, nie posiadająca gołębi, a uznająca cele Związku.

§ 9

1. Członek zwyczajny ma prawo :
a. wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku przy spełnieniu wymagań wyszczególnionych w § 10,
b. uczestniczyć w zebraniach Związku,
c. korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach związanych z hodowlą gołębia pocztowego,
d. nosić odznakę Związku,
e. uczestniczyć w wystawach organizowanych przez Związek,
f. wybierać i zmieniać swoją przynależność do Oddziału.
Uprawnienia wymienione w pkt. b, c, d, e, f przysługują również członkom nadzwyczajnym.
2. Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma obowiązek :
a. hodować gołębie i brać udział w lotach organizowanych przez Związek,
b. brać czynny udział w pracach Związku i organizowanych zebraniach,
c. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
d. dbać o dobre imię Związku i współdziałać w dążeniu do osiągnięcia nakreślonych celów Związku,
e. płacić regularnie składki i inne świadczenia obowiązujące w Związku,
f. przechodząc do innego Oddziału wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział, do którego przechodzi. Warunkiem uzyskania zgody jest dokonanie rozliczenia finansowo-rzeczowego w macierzystym Oddziale. Przechodzący nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, z którego odchodzi. Przejście do innego Oddziału może nastąpić raz na 4 lata, w ostatnim roku kadencji, po sezonie lotowym w miesiącach październik i listopad.
3. Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń i przestrzegać uchwał Związku.
4. Członek zwyczajny, ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej PZHGP, na podstawie § 15, ust. 1, pkt.a., podpunkt 3), 4) i pkt.b. Statutu PZHGP, nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Związku, jeżeli nie nastąpiło zatarcie kary i przywrócenie praw.

§ 10

Członkowie wybierani do władz związkowych muszą posiadać, co najmniej następujące nieprzerwane staże :
- do władz Oddziału - 2 letni,
- do władz Okręgu - 4 letni,
- do władz Naczelnych Związku - 5 letni.

§ 11

1. Za osiągnięcia hodowlano-lotowe oraz za wzorowe wykonanie obowiązków, oraz inne osiągnięcia w pracy związkowej, członkowie mogą być wyróżniani :
- dyplomami i nagrodami,
- odznaczeniami związkowymi,
- godnością członka honorowego.
2. Szczegółowy tryb postępowania w tym zakresie ustala Regulamin w Sprawie Nadawania Odznak i Członkostwa Honorowego PZHGP uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP.

§ 12.

Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadkach :
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Związku przez członka Związku,
2. Skreślenia na podstawie nie płacenia składek każdego roku kalendarzowego :
- do 30 kwietnia - jako I półrocze,
- do 31 lipca - jako II półrocze,
3. Skreślenia z listy członków na podstawie skazania hodowcy prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego, orzekającego pozbawienia praw publicznych,
4. Skreślenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, postanawiającego pozbawienie praw członkowskich na czas określony,
5. Wykonania prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, postanawiającego wykluczenie ze Związku,
6. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania Oddziału w przypadkach gdy członek nie przestrzega zasad współżycia koleżeńskigo, Statutu lub uporczywie uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych przez Zarząd Oddziału. Uchwała Walnego Zebrania wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, podjętej w głosowaniu tajnym,
7. ?mierci członka,
8. Rozwiązania Związku.

§ 13

Ponowne przyjęcie do Związku może nastąpić w następujących przypadkach :
1. Członkowie zwyczajni skreśleni z członkostwa, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie ich do Związku, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowo-finansowych, przypadających na dzień ustania członkostwa,
2. Członkowie zwyczajni skreśleni ze Związku w przypadkach określonych w § 12, pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 mogą ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Związku,
3. Członkowie zwyczajni wykluczeni ze Związku w przypadkach określonych w § 12, pkt. 5, a przywróceni do praw członkowskich na podstawie decyzji Prezydenta PZHGP o zastosowaniu - Prawa Łaski, mogą ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Związku.

§ 14

Członkostwo honorowe wygasa przez :
1. Dobrowolne zrzeczenie się,
2. Pozbawienie tej godności uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, podjętą większością, co najmniej 2/3 oddanych głosów i przy obecności, co najmniej 1/2 wybranych delegatów.
§ 15
1. Za naruszenie Statutu, regulaminów i uchwał PZHGP stosuje się następujące kary :
a. Kary porządkowe :
1) upomnienie,
2) nagana,
3) pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Związku na okres od l-5 lat,
4) pozbawienie prawa lotowania na okres do 2 lat,
b. Kary pozbawienia członkostwa :
1) na okres od 1-2 lat,
2) na okres od 2-5 lat,
3) na okres od 5-10 lat,
c. Kara pozbawienia członkostwa na zawsze :
1) wykluczenie ze Związku.
Szczegóły reguluje Regulamin Komisji Dyscyplinarnych.
2. W stosunku do młodocianych może być stosowany nakaz sprawowania opieki nad nimi przez długoletnich członków Związku, mających nieposzlakowaną opinię.
3. Członkowi Związku ukaranemu przez Komisję Dyscyplinarną przysługuje prawo do odwołania się do Komisji Dyscyplinarnej wyższej instancji.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"