Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 15 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XVII

SEKCJE JAKO JEDNOSTKI POMOCMCZE W ODDZIAŁACH


§ 61

1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.
2. Udział w Walnym Zebraniu Sekcji biorą wszyscy jej członkowie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy :
a. rozpatrywanie sprawozdań władz Sekcji,
b. określanie kierunków działania Sekcji,
c. wybór w głosowaniu tajnym :
- prezesa Sekcji,
- sekretarza Sekcji,
- skarbnika Sekcji,
d. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności Sekcji,
e. wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału.
4. Walne Zebrania Sekcji odbywają się w miesiącu styczniu.
5. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Sekcji, ustalają władze Sekcji na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykłą większością głosów członków Sekcji, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ XVIII

FUNDUSZE ZWI?ZKU


§ 62
Dla realizacji zadań statutowych Związek posiada fundusze, które składają się z :
1. Wpisowego, składki członkowskiej oraz składki ruchomej tak członków zwyczajnych jak i członków wspierających,
2. Wpływów z działalności statutowej,
3. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Darowizn, zapisów i dotacji,
5. Z dobrowolnych opłat o celowym przeznaczeniu.
§ 63
1. Ofiary, zapisy, darowizny, dotacje i subwencje mogą przyjmować wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Związku.
2. Sposób ewidencjonowania wszystkich zobowiązań nie może być sprzeczny z ogólnie obowiązującymi przepisami.
§ 64
1. Jednostki organizacyjne Związku wszystkich szczebli odpowiedzialne są za aktywa i pasywa swojej działalności. W szczególności odpowiadają za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarności lub niedbałości i zobowiązani są do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.
2. W przypadku rozwiązania jednostki organizacyjnej Związku, tj. Okręgu, Oddziału lub Sekcji (jako jednostki
pomocniczej Związku) majątek trwały, środki nietrwale i środki finansowe przechodzą do jednostki organizacyjnej Związku, do której skierowano członków jednostki rozwiązanej, zgodnie z podjętą uchwałą o rozwiązaniu jednostki organizacyjnej.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"