Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 13 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XIV

ZARZ?D ODDZIAŁU I PREZES ODDZIAŁU


§ 56

1. Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa na jego wniosek wybiera ze swego grona:
- wiceprezesa do spraw organizacji lotów,
- wiceprezesa do spraw gospodarczych,
- wiceprezesa do spraw finansowych,
- sekretarza.
2. Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału uprawnionych do głosowania.

§ 57

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy :
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału i wytycznych władz nadrzędnych.
2. Powoływanie Sekcji na wniosek 15 członków Oddziału. Sekcja jest organem pomocniczym Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 61 Statutu.
3. Nadzór i ocena pracy Sekcji.
4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zebrania Sekcji.
5. Opracowanie sprawozdań i projektów budżetu na Walne Zebranie.
6. Uchwalenie budżetu rocznego w miesiącu lutym.
7. Gospodarowanie majątkiem Oddziału.
8. Stawianie wniosków do Zarządu Okręgu o nadanie odznak.
9. Uchwalanie planów lotów i podawanie ich do wiadomości członków w miesiącu lutym.
10. Rozwiązywanie sekcji jeżeli ich działalność jest niezgodna ze Statutem lub regulaminami PZHGP oraz w przypadku nie wykonywania uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu Oddziału.
11. Inicjowanie prac społecznych na rzecz Związku.
12. Corocznie Zarząd Oddziału w miesiącu lutym zwołuje zebranie sprawozdawcze, w którym udział biorą członkowie lub delegaci (§ 52 Statutu PZHGP) w celu :
a. uchwalenia preliminarza budżetowego,
b. udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
c. zatwierdzenia planu lotów gołębi dorosłych i młodych.
13. Uchwalenie preliminarza budżetowego, udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału lub uchwalenie planu lotów, zapada zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków lub delegatów.
14. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członka Oddziału, którego działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.
15. Hodowca, który dokonał wykroczenia niezgodnego z Regulaminem Lotowo-Zegarowym, uchwałą Zarządu Oddziału PZHGP, może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), a sprawa winna być skierowana do rozpatrzenia przez Oddziałową Komisję Dyscyplinarną.
16. Na hodowcę, którego działalność jest sprzeczna z obowiązującym Regulaminem Lotowo-Zegarowym, Zarząd Oddziału PZHGP kieruje pozew (oskarżenie) do Komisji Dyscyplinarnej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Oddziału PZHGP.
17. Zarząd Oddziału PZHGP zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.

§ 58

Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Oddziału należy:
1. Kierowanie pracami Zarządu Oddziału i zwoływanie jego posiedzeń,
2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. Wnioskowanie do Zarządu Oddziału o powołanie i odwołanie członków Zarządu z powierzonych im funkcji.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"