Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 12 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XIII

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU


§ 52

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
2. Udział w Walnym Zebraniu biorą :
a. z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada sekcji. Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada sekcje, to udział w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą delegaci wybrani w Sekcjach wg klucza :
- do 120 członków, 1 delegat na 3 członków Sekcji,
- od 121 do 200 członków, 1 delegat na 4 członków Sekcji,
- powyżej 200 członków, 1 delegat na 5 członków Sekcji.
Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4 letniej kadencji. Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystej Sekcji, oraz posiada 2. letni staż związkowy do władz Oddziałowych Związku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji została utworzona nowa Sekcja - jako organ pomocniczy Zarządu Oddziału, według klucza przyjętego dla Walnego Zebrania Oddziału.
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,
b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Oddziału, członkowie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,
c. z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 53

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,
2. Określenie kierunków działania Oddziału,
3. Decydowanie o absolutorium dla Zarządu Oddziału,
4. Wybór :
- Prezesa Oddziału,
- Zarządu Oddziału - 6-9 członków,
- Komisji Rewizyjnej - 5 członków,
- Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,
- Delegatów na Okręgowe Walne Zebranie,
5. Uchwalenie ramowego budżetu na 4 lata,
6. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności Oddziału,
7. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów członków lub delegatów, przy obecności, co najmniej połowy członków lub delegatów uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej,
8. Odwołanie Prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na OWZD, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, conajmniej połowy członków lub delegatów.

§ 54

1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Oddziału ustala Zarząd Oddziału na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebrania Oddziałów odbywają się w miesiącu lutym.

§ 55

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek 1/2 liczby członków Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek Zarządu Okręgu, przy zawieszeniu Zarządu Oddziału i wyznaczeniu kuratora.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania pisemnego żądania przez Zarząd Oddziału lub wyznaczonego przez Zarząd Okręgu Kuratora.
3. W związku z powyższym, delegaci wybrani na Walne Zebranie Oddziału zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"