Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Reklamy

Reklama
Loty olimpijskie 2012 Drukuj

FCI planuje przeprowadzenie lotów olimpijskich z Londynu i Berlina z okazji Igrzysk Olimpijskich 2012. Loty te, będąc w centrum uwagi opinii publicznej, mają spopularyzować sport gołębiarski w świecie. Okazją do tej działalności lobbystycznej są Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r. W dniu otwarcia olimpiady jednym z punktów programu uroczystości będzie międzynarodowy lot gołębi. Drugi lot postanowiono zorganizować z Berlina, aby dać możliwość uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu hodowcom z regionów położonych bardziej na wschód.

Organizatorzy
Sportowe przewodnictwo obejmuje wiceprezydent FCI i przewodniczący Komisji Sportowej FCI Istvan Bardos z Węgier. Głównym managerem całego projektu jest Piet van Gils z Holandii. Niedawno otwarto stronę internetową, będąca platformą informacyjną całego przedsięwzięcia www.olympicraces.com.
W projekcie tym mogą uczestniczyć wszystkie państwa zrzeszone w FCI. Członkowie spoza Europy lub hodowcy mieszkający poza strefami FCI mogą uczestniczyć na zasadzie swego rodzaju patronatu, gdzie hodowca może wytypować pojedyncze gołębie. Poszczególne związki hodowców są zobowiązane do wyszukania organizacji, które przejmą organizację i transport gołębi z danego związku. Na przykład: hodowcy z Niemiec muszą się stosować do regulaminu lotowego Niemieckiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, a hodowcy z Polski do regulaminu lotowego PZHGP. Więc uczestnicy z danego kraju muszą dostosować się do jego regulaminu.

Nagrody
Uczestnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dla każdego gołębia (15 € sztuka), przy czym 50% opłat zgłoszeniowych przeznaczone jest na nagrody. Jeśli projekt ten przyniesie zysk, zostanie on przeznaczony na cele statutowe FCI. Nagrody zostaną rozdane na poszczególnych dystansach następująco: 1. nagroda 30%, 2. nagroda 20%, 3. nagroda 15 %. Łącznie rozdanych zostanie 25 nagród pieniężnych na każdym dystansie.
Wielu sponsorów obiecało swoje wsparcie. Głównym sponsorem dla Niemiec jest firma Rüter EPV-Systeme GmbH (TauRis).

Prezentacja
Komisja Sportowa FCI będzie informować na swojej stronie internetowej o wszystkich szczegółach dotyczących zasad organizacji i uczestnictwa w lotach olimpijskich. Reprezentanci organizatora tego projektu będą również obecni z punktem informacyjnym na Wystawie Gołębi Dortmund 2012.  Na bieżąco będziemy informować o wszystkich działaniach w ramach tego międzynarodowego projektu.

Ogłoszone terminy:
28 lipca 2012 r.
Międzynarodowy lot konkursowy z Berlina
11 sierpnia 2012 r.
Lot olimpijski z Londynu


Regulamin:

01. Komisja Sportowa FCI wyznaczy Komisję ds. Lotów Olimpijskich, której zadanie polegać będzie na organizacji wymaganych lotów. Tym sposobem powinna ona na tyle upublicznić tę imprezę, by w przyszłości można było się spodziewać przyłączenia do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
02. Zadanie Komisji ds. Lotów Olimpijskich można zgodnie z tym opisać w następujący sposób:
a.    Organizacja lotów konkursowych w ramach Lotów Olimpijskich w najszerszym tego słowa znaczeniu.
b.    Organizacja spotkań Dyrektora Komitetu FCI z delegacjami MKOl w celu osiągnięcia przyłączenia do MKOl.
c.    Zdobywanie sponsorów oraz skuteczne kształtowanie stosunków publicznych na całym świecie.
d.    Zbieranie środków finansowych w celu wspierania postępowania i wywieranie wpływu na władze (lobbing).
03. Utworzona Komisja odpowiada przed Komisją Sportową FCI oraz Dyrektorem Komitetu FCI, w przypadku konfliktu decydujące słowo należy do Dyrektora. W związku z tym Komisja ds. Lotów Olimpijskich zobowiązana jest co pół roku do udostępniania Komisji Sportowej FCI i Dyrektorowi Komisji wszelkich koniecznych informacji.
04. Każda federacja krajowa lub związek krajowy, będące członkami FCI, zobowiązane są do wspierania nowo utworzonej Komisji w najszerszym tego słowa znaczeniu w celu umożliwienia realizacji Lotów Olimpijskich.
05.    Loty Olimpijskie organizowane są poprzez „Zgłoszenia uczestnictwa”, co pozwoli już na wczesnym etapie ustalić ilość uczestników. W oparciu o to możliwe będzie terminowe uzgodnienie dalszych przygotowań.
06. Zgłoszenia uczestnictwa dostępne są tylko i wyłącznie w związkach lub federacjach, zrzeszonych w FCI i komisji utworzonych przez FCI. Wpisowe wynosi 15 € za gołębia i upoważnia do udziału w Lotach Olimpijskich.
07. Związki i federacje zobowiązane są do regularnego przekazywania przychodów uzyskanych ze „Zgłoszeń uczestnictwa” na przewidziane do tego celu konto bankowe. Deutsche Bank nr rachunku 611-0088630-42, IBAN BE 77 6110 0886 3042, SWIFT BIC BDCHBE22.
08.    Tylko gołębie, które posiadają ważne „Zgłoszenie uczestnictwa”, mogą wziąć udział w jednym z Lotów Olimpijskich, wyszczególnionych na „Zgłoszeniu udziału”. Należy do nich Lot Olimpijski FCI w Berlinie, który odbędzie się 28 lipca 2012 r., czy Lot Olimpijski FCI w Londynie, który odbędzie się 11 sierpnia 2012 r.
09. Uczestnictwo możliwe jest tylko dla członków związków lub federacji zrzeszonych w FCI, którzy opłacili składkę członkowską.
10. Uczestnicy spoza Europy oraz Europejczycy, których gołębniki znajdują się zbyt daleko od Londynu lub Berlina, mogą wziąć udział w konkursie korzystając z gołębnika europejskiego kolegi-współuczestnika.
11. Jeżeli punkt 10 znajdzie zastosowanie, to na liście uczestników wymieniony zostanie zarówno uczestnik, jak i kolega-współuczestnik, z którego gołębnika zgłoszono uczestnictwo. Gołąb może mieć przypisany tylko jeden stały numer obrączki rodowodowej.
12. Po włożeniu gołębia należy wypełnić przygotowane formularze, na których należy podać imię i nazwisko, pełny adres, numer członkowski w związku krajowym lub w federacji oraz współrzędne GPS, a jeżeli dotyczy, także imię i nazwisko kolegi-współuczestnika.
13. Gołębie stare, roczne i młode, uczestniczące w Locie Olimpijskim, muszą posiadać ważne świadectwo szczepień przeciw paramyksowirozie. Świadectwa szczepień lub deklaracje szczepień muszą być wydane przez uczestniczące związki i/lub federacje przy dostawie gołębi.
14. Każdy ze związków lub każda z federacji zrzeszonych w FCI musi we współpracy z wyznaczoną do tego Komisją FCI zadbać o to, aby gołębie były dostarczane do miejsca wypuszczenia lub punktu zbiorczego.
15.    Jeżeli w wyniku błędu, naruszenia zasad lub nieświadomości organizatora do Lotów Olimpijskich przystąpi osoba, niebędąca członkiem federacji lub związku krajowego zrzeszonego w FCI, a jej gołąb zakwalifikuje się do konkursu, to nie zostanie mu przyznane ani miejsce na liście konkursowej ani nagroda pieniężna, lecz przechodzą one na kolejnego sklasyfikowanego gołębia.
16. Komisja wyznaczona przez FCI może określić datę lotu z Londynu i w przypadku złych warunków pogodowych zdecydować o przesunięciu zarówno lotu z Londynu jak i z Berlina na drugi lub trzeci dzień, jeżeli na te dni prognozowana jest lepsza pogoda.
17. Gołębiom starym i rocznym nagrody przyznawane są za loty zgodnie z podziałem na strefy dystansowe, a mianowicie za strefę do 300,000 km przy minimalnym dystansie 100,000 km, za strefę od 300,001 do 500,000 km, za strefę od 500,001 do 700,000 km, za strefę od 700,001 do 1000 km oraz za strefę od 1000,001 km i dalej.
18. Gołębie młode można wkładać tylko i wyłącznie na strefę od 100,000 do 300,000 km oraz na strefę od 300,001 do 500,000 km.
19.    Gołębie stare i roczne lecą w każdej strefie razem w ramach jednego lotu konkursowego. Gołębie młode lecą w każdej strefie (łącznie tylko dwie strefy) same w ramach jednego lotu konkursowego.
20. Na każdą strefę pierwszym 100 sklasyfikowanym gołębiom starym i rocznym przyznawane są nagrody pieniężne. Pierwszych 100 sklasyfikowanych gołębi młodych może także uzyskać w wyznaczonych dwóch strefach – każda ze stref jest osobno oceniana – nagrody pieniężne.
21.    Sumy łączne nagród pieniężnych obliczane są dla każdej ze stref osobno poprzez pomnożenie liczby uczestniczących gołębi na każdą strefę przez 7,50 €, minus 3 % poniesionych kosztów. Pozostałe 7,50 € z kwoty zgłoszenia uczestnictwa przeznaczone jest na pokrycie wszelkich poniesionych przez FCI wydatków w związku ze staraniami o przyłączenie do MKOlu. Ewentualne dodatnie saldo rachunku zarezerwowane jest między innymi na pracę FCI z młodzieżą.
22.    Na każdą ze stref nagrody pieniężne dzielone są w następujący sposób: 1. miejsce: 30 % wkładu na strefę, 2. miejsce: 20 % wkładu na strefę, 3. miejsce: 15 % wkładu na strefę, 4. miejsce do 10. miejsca włącznie: 10 % wkładu na strefę dzielone po równo, 11. miejsce do 25. miejsca włącznie: 10 % wkładu na strefę dzielone po równo, 26. miejsce do 100. miejsca włącznie: 15 % wkładu na strefę dzielone po równo.
23. Gołębie młode mogą brać udział w lotach w maksymalnie dwóch strefach, dlatego nagrody dzielone są tutaj w następujący sposób: 1. miejsce: 30 % wkładu na strefę, 2. miejsce: 20 % wkładu na strefę, 3. miejsce: 15 % wkładu na strefę, 4. miejsce do 10. miejsca włącznie: 10 % wkładu na strefę dzielone po równo, 11. miejsce do 25. miejsca włącznie: 10 % wkładu na strefę dzielone po równo, 26. miejsce do 100. miejsca włącznie: 15 % wkładu na strefę dzielone po równo.
24. Jeżeli liczba przybyłych gołębi nie będzie odpowiadała kwocie nagród pieniężnych, to kwota nadwyżki zostanie podzielona pomiędzy zwycięzcami zgodnie z odpowiednimi stopami procentowymi.
25. Komisja FCI nagrody pieniężne przekaże osobno każdemu uczestniczącemu krajowi, natomiast dalszy podział jest powinnością danego kraju.
26. Jeżeli lot konkursowy będzie kontynuowany kolejnego dnia, to jego wynik traktuje się jako nierozstrzygnięty. W takim przypadku konkurs zostaje przerwany godzinę po zachodzie słońca i ponownie otwarty godzinę przed wschodem słońca. Za punkt odniesienia dla zachodu i wschodu słońca przyjmuje się miejscowość/ kraj wypuszczenia gołębi, liczony według czasu GMT (czasu zachodnio-europejskiego) +01.00 godzina.
27.    Jeżeli do konstatowania zastosowany zostanie elektroniczny system konstatowania, to przy koszowaniu wewnętrzny lub zewnętrzny generator liczb losowych musi wygenerować kod (klucz). Równocześnie kod ten musi zostać przy konstatowaniu sprawdzony przez odpowiednie oprogramowanie. Najprawdopodobniej gołębie zostaną jeszcze oznakowane na skrzydłach, a oznakowanie to zostanie sprawdzone po skonstatowaniu i zgłoszeniu gołębi.
28.    Kraje, uczestniczące w Lotach Olimpijskich, są zobowiązane do udostępnienia wyznaczonej Komisji FCI danych z lotów konkursowych otrzymanych od poszczególnych uczestników.
29.    Uroczysta ceremonia wręczenia nagród za miejsca od 1. do 10. odbędzie się po uzgodnieniu z Komisją Sportową FCI w kraju wypuszczenia gołębi. Pozostali zwycięzcy do 25. miejsca włącznie otrzymają certyfikat FCI.
30.    Niniejsze „Zasady i instrukcje” mogą zostać w dowolnym momencie rozszerzone, a ewentualne zmiany i uzupełnienia zostaną niezwłocznie opublikowane. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą zostać zaakceptowane przez Komisję Sportową oraz jej Dyrektora.
31.    Utworzone Loty Olimpijskie będą z całą pewnością kontynuowane po roku 2012. W programie pozostanie przynajmniej Lot Olimpijski FCI z Berlina, natomiast odnośnie lotu z Londynu Komisja Sportowa podejmie jeszcze decyzję, czy będzie on kontynuowany, czy też zostanie zastąpiony przez inne miejsce wypuszczenia, takie jak Ateny w Grecji, które jest odpowiednie dla krajów Europy Wschodniej. W kolejnych latach można wybrać miejsca odpowiednie na przykład dla uczestników z Hiszpanii czy Portugalii.
32. Wyniki Lotów Olimpijskich zostaną opublikowane tylko w internecie, natomiast później mogą być publikowane przez wydawców wszystkich czasopism poświęconych hodowli gołębi pocztowych.
33.    Skargi dotyczące wyników lotu konkursowego muszą zostać przedłożone Komisji FCI przez uczestniczące kraje w imieniu pochodzących z nich uczestników w terminie 30 dni od oficjalnej publikacji.
34.    Jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący dla uczestnika, to może on złożyć odwołanie do Komisji Sportowej FCI, a dalej u Dyrektora Komisji FCI.

 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"